Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Бургас през 2017 година.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2017 г. показват, че 60.0% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 67.3% за страната. По-този показател спрямо предходната година е регистрирано намаление с 0.3 процентни пункта. Област Бургас спада от 13-то на 20-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет

през 2017 г., по области


 

От лицата на възраст между 16 и 74 години в област Бургас 53.7% използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2017 година. Спрямо 2016 г. е регистриран ръст от 2.8 процентни пункта. По този показател областта се нарежда на 20-то място след област Добрич с 54.5%, и пред област Пазарджик с 53.6% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Лица, регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2017 г., по области

 

 

Мъжете в областта са по-активни от жените, като 54.5% от тях използват редовно интернет. Активността им е по-ниска от средната при мъжете за страната с 8.5 процентни пункта, а активността на жените в областта е със 7.9 процентни пункта по-ниска от средната при жените за страната.

При лицата с висше образование - 89.4% използват редовно интернет, при лицата със средно образование - 61.8%, а при лицата с основно или по-ниско образование - 21.2%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство е 14.5% за областта, при 20.7% средно за страната.

 

Методологични бележки

 

Изследването за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаване на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво. Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2017 г. са анкетирани 4 194 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 271 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на компютри и интернет от домакинствата и лицата, социални медии, електронно правителство, електронна търговия, е-умения, споделена икономика и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повече информация и данни от изследванията за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк http://www.nsi.bg/Информационно общество/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавено : петък, 15 декември 2017 11:07 горе назад 816