Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщение за отчуждаване:

Областният управител на област Бургас на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на Елена М Гросети, с настоящ адрес: Франция, Иван М Шошлеков, с настоящ адрес: Канада и Чаньо И Водев, с неизвестен адрес, че със Заповед № РД-09-55 от 22.11.2016 год. на Областния управител на област Бургас  са отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Югозападен обход на гр.Карнобат от км 0+000 до км 9+216,57 в землището на гр.Карнобат, община Карнобат, област Бургас“  имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас съгласно одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план на обекта.

Отчуждените имоти са подробно описани в заповедта по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение приложението, което е неразделна част от заповедта.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта и приложенията към нея в Областна администрация Бургас, отдел „Териториално устройство и държавна собственост“.

Добавено : сряда, 13 декември 2017 11:46 горе назад 874