Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Основни резултати от наблюдението на работната сила в Област Бургас през третото тримесечие на 2017 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 188.8 хил., от които 101.5 хил. са мъже и 87.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 54.4% (при 53.2% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.6 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 61.0%, а при жените - 48.3%.

През третото тримесечие на 2017 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 184.7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.5% (73.3% за мъжете и 63.6% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 0.9 процентни пункта.

 

Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Бургас по тримесечия

 

 

 

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Повече информация и данни за наблюдение на работната сила, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/bg/Наблюдение на работната сила/

 

 

Добавено : понеделник, 20 ноември 2017 14:41 горе назад 928