Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през третото тримесечие на 2017 година.(предварителни данни)

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2017 г. е 68, а новопостроените жилища в тях са 559. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. 94.1% са със стоманобетонна конструкция и 5.9% с тухлена. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. сградите са с 14 по-малко, или със 17.1%, а жилищата в тях намаляват с 263, или с 32.0% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

в област Бургас по тримесечия

 

 

 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (50.1%), следват тези с три стаи (24.2%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 0.9% (фиг. 2).

 


 

Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилища в област Бургас

по брой на стаите

 

 

 

 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2017 г. е 44 319 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2016 г. намалява с 20.7%. Жилищната площ също намалява (с 30.4%) до 24 878 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 68.0 кв. м през третото тримесечие на предходната година на 79.3 кв. м през същото тримесечие на 2017 година (фиг. 3).


 

 

Фиг. 3. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Бургас по тримесечия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2013 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовете, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, но не включва площта на кухните.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. Площта на кухните над 4 кв. м е посочена отделно.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ и площта на кухните.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Повече информация и данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Жилищен фонд/.

 

 

 

Добавено : сряда, 15 ноември 2017 10:22 горе назад 842