Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Относно: откриване на административно производство по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост, за имот – публична държавна собственост, представляващ хижа „Тополица“, с. Тополица, общ. Айтос

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

ИЗХ. № 26-00-542/1/04.09.2017г                                                          п р е п и с                                                                                  

 

ДО

АТАНАС АТАНАСОВ

УПРАВИТЕЛ  НА

“БУРГАС БИЙЧ ” ЕООД

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

БУЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ” №7

БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ОРИОН”, ЕТ.3, ОФИС №8

ГР.БУРГАС

 

 

Относно: откриване на административно производство по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост, за имот – публична държавна собственост, представляващ хижа „Тополица“, с. Тополица, общ. Айтос

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

 

Между представляваното от Вас дружество и областния управител на област Бургас е сключен Договор № Д-03-24/30.07.2013г. за отдаване под наем на имот – държавна собственост, представляващ хижа „Тополица“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас. Имотът е със застроена площ 180кв.м., масивна сграда на два етажа, таван и избено помещение, построена през 1977г., находяща се извън регулацията, в имот № 000308, актуван с АПДС № 2274/07.08.2001г. на областния управител на област Бургас.

С писмо с изх. № 26-00-419/08.06.2017г. на областния управител на област Бургас сте уведомен, че при неплащане на наемните вноски в указания срок, сключеният между нас договор за наем ще бъде прекратен. Предоставен Ви е едномесечен срок, в който да погасите задължението си. Поради неплащане на задължението в предоставения срок, с писмо изх. № 26-00-542/10.07.2017г. Договор № Д-03-24/30.07.2013г. за отдаване под наем на имот – държавна собственост е прекратен на основание чл.17, ал.4, т.3 от същия. Писмото за прекратяване не е получено на посочения адрес на дружеството, поради което на 04.08.2017г. същото е поставено на наетия обект на основание чл.23, ал. 4 от договора от служители на Областна администрация Бургас, за което е съставен протокол.

Съобразявайки гореизложената фактическа обстановка, се установи следното от фактическа и правна страна:

Горепосоченият имот е публична държавна собственост и представлява хижа „Тополица“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас, със застроена площ 180кв.м., масивна сграда на два етажа, таван и избено помещение. За имота е съставен акт за публична държавна собствено № 2274/07.08.2001г. Същият след провеждане на тръжна процедура е предоставен под наем с Договор № Д-03-24/30.07.2013г. Поради неплащане на дължимия по договора наем, с писмо изх. №26-00-542/10.07.2017г., считано от 04.08.2017г, коментираният договор е прекратен чрез поставено съобщение на наетия обект за прекратяване действието на договора. Предоставен е 7-дневен срок за доброволно освобождаване и предаване на имота. До настоящия момент представител на наемателя не се е явил и не е предал доброволно имота, което от своя страна е основание за откриване на процедура по принудително изземване на имота по реда на чл.80, ал.1 от ЗДС.

Поради прекратяването на наемния договор считано от 04.08.2017г. е безспорно,  че “БУРГАС БИЙЧ” ЕООД държи описания по-горе недвижим имот, без валидно правно основание за това.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за започване на административно производство за принудително изземване пореда на чл. 80 от ЗДС на държания от “БУРГАС БИЙЧ ” ЕООД без правно основание недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ хижа „Тополица“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас, със застроена площ 180кв.м., масивна сграда на два етажа, таван и избено помещение.

На основание чл. 34 ал. 3 от АПК Ви предоставям възможност в 7-дневен срок от получаване на настоящето уведомление да направите възражения или искания, да изразите становище по събраните доказателства, както и да посочите или представите допълнителни такива.

В случай, че в предоставения срок не бъдат събрани доказателства, че имотът се държи от Вас на правно основание, ще бъде издадена заповед за изземване на имота в  20 -дневен срок от получаване на настоящото уведомление.

Съгласно чл. 80 ал. 2 от ЗДС заповедта за принудително изземване се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията. В случай, че до издаване на заповедта за принудително изземване предадете доброволно имота, административното производство ще бъде прекратено.

Разполагате с възможност да извършите справка по преписката всеки работен ден в рамките на работното време на Областна администрация Бургас в гореупоменатия срок.

 

 

 

 

 

 

С уважение,              /П/

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : вторник, 19 септември 2017 16:27 горе назад 1203