Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Процедура за отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект:

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД  -09 -13

 

Бургас, 03.04.2017 год.

С моя заповед № РД-09-4/20.01.2016 год., изменена със Заповед № РД-09-5/05.02.2016 год.  на основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, е утвърдена процедура за отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект: „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км.207+726,37 до км. 212+233,06, изпарител при км.207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда” при км. 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ” ТВ при км.212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212+120” части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-138/09.10.2015г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязла в законна сила съгласно писмо с изх.№ АУ14-4/19.11.2015г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Цитираните заповеди са  обявени на заинтересованите лица, съгласно чл. 61 от АПК.

В приложението, неразделна част от Заповед № РД-09-4/20.01.2016 год. е посочено, че се отчуждават части от имот № 00833.3.42, и имот № 00833.10.11, находящи се в землището на гр. Ахелой, община Поморие, от наследниците на Кица Вълкова Стойнова. Наследниците са изброени в приложението, съгласно представено по преписката удостоверение за наследници № 153/09.10.2015 год.

С писмо изх. № 127/15.03.2017 год., наш вх. № 10-00-2/17.03.2017 год., от кметство гр. Ахелой ни е предоставено ново удостоверение за наследници на Кица Вълкова Стойнова, № 26 издадено на 15.03.2017 год., в което допълнително са вписани лица, липсващи в наличното  удостоверение за наследници , предоставено ни в преписка образувана в МРРБ под № 90-03-124/07.12.2015 год.

Предвид горното, в приложението, неразделна част от Заповед № РД-09-4/20.01.2016 год. се установи, че не са посочени всички наследници на имот № 00833.3.42, и имот № 00833.10.11, находящи се в землището на гр. Ахелой, община Поморие.

 

Във връзка с гореизложеното:

           

З А П О В Я Д В А М:

         На основание чл. 62, ал.2 от АПК допълвам моя Заповед  № РД-09-4/20.01.2016 год.,като  в частта от приложението под № 5, на стр. 1 и под № 55, на стр. 6 да се чете,  както следва:

-идентификатор 00833.3.42, находящ се в землището на гр. Ахелой, целият с площ 4.995 дка, отразен в приложението под № 5, на стр. 1, със следните наследници на Кица Вълкова Стойнова:

 • Тодорка  Иванова – ЕГН  480802хххх;
 • Веселин  Вълков – ЕГН 590528хххх;
 • Цветанка  Вълкова - Накова – ЕГН 710917хххх;
 • Димо  Стойнов – ЕГН 440411хххх;
 • Верка  Маринова – ЕГН 510326хххх;
 • Стойка  Плонка – ЕГН 521018хххх;
 • Любомир  Арнаудов – ЕГН 5512070906хххх;
 • Вяра  Вълкова – ЕГН 620960хххх;
 • Емилия  Игнатова – ЕГН 690726хххх;
 • Атанас  Рейзов – ЕГН 400107хххх;
 • Вълко  Стойнов – ЕГН 320616хххх;
 • Петър  Вълков – ЕГН 480119хххх;
 • Мария  Георгиева – ЕГН 380829хххх;
 • Тодор  Георгиев – ЕГН 580304хххх;
 • Росен  Георгиев – ЕГН 660313хххх;
 • Татяна  Николова – ЕГН 651224хххх;
 • Тинка  Георгиева – ЕГН 400613хххх;
 • Иванка  Стойнова – ЕГН 460826хххх;
 • Галин  Стойнов – ЕГН 681023хххх;
 • Димитър  Стойнов – ЕГН 720315хххх;
 • Росица  Широкова – ЕГН 470908хххх;
 • Антоанета  Широкова – ЕГН 660517хххх;
 • Венелин  Широков – ЕГН 681226хххх;
 • Иван  Широков – ЕГН 381012хххх;
 • Еленка  Колева – ЕГН 440920хххх.

 

- идентификатор 00833.10.11, находящ се в землището на гр. Ахелой, целият с площ 7.992 дка, отразен в приложението под № 55, на стр. 6, със следните наследници на Кица Вълкова Стойнова:

 • Тодорка  Иванова – ЕГН  480802хххх;
 • Веселин  Вълков – ЕГН 590528хххх;
 • Цветанка  Вълкова - Накова – ЕГН 710917хххх;
 • Димо  Стойнов – ЕГН 440411хххх;
 • Верка  Маринова – ЕГН 510326хххх;
 • Стойка  Плонка – ЕГН 521018хххх;
 • Любомир  Арнаудов – ЕГН 5512070906хххх;
 • Вяра  Вълкова – ЕГН 620960хххх;
 • Емилия  Игнатова – ЕГН 690726хххх;
 • Атанас  Рейзов – ЕГН 400107хххх;
 • Вълко  Стойнов – ЕГН 320616хххх;
 • Петър  Вълков – ЕГН 480119хххх;
 • Мария Георгиева – ЕГН 380829хххх;
 • Тодор Георгиев – ЕГН 580304хххх;
 • Росен Георгиев – ЕГН 660313хххх;
 • Татяна Николова – ЕГН 651224хххх;
 • Тинка Георгиева – ЕГН 400613хххх;
 • Иванка Стойнова – ЕГН 460826хххх;
 • Галин Стойнов – ЕГН 681023хххх;
 • Димитър Стойнов – ЕГН 720315хххх;
 • Росица Широкова – ЕГН 470908хххх;
 • Антоанета Широкова – ЕГН 660517хххх;
 • Венелин Широков – ЕГН 681226хххх;
 • Иван Широков – ЕГН 381012хххх;
 • Еленка Колева – ЕГН 440920хххх.

 

         Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни – наследниците на Кица  Вълкова Стойнова,  по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс,

Копие от заповедта да се изпрати на Кмета на община Поморие и на Кмета на гр. Ахелой,  за обявяване по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация гр.Бургас.

Настоящата заповед, да се счита като неразделна част от Заповед № РД-09-4/20.01.2016 год.

Настоящата заповед подлежи на обжалване,  чрез областния управител на област Бургас, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ/п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 04 април 2017 11:27 горе назад 1375