Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Писмо изземване : “БУРГАС БИЙЧ ” ЕООД

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

Изх. № 26-00-18/                                                                                            П Р Е П И С

12.01.2017 г. 

 

ДО

АТАНАС АТАНАСОВ

УПРАВИТЕЛ  НА

“БУРГАС БИЙЧ ” ЕООД

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

БУЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ” №7

БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ОРИОН”, ЕТ.3, ОФИС №8

ГР.БУРГАС

 

 

Относно: откриване на административно производство по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

 

Между представляваното от Вас дружество и Областния управител на област Бургас е бил сключен Договор № Д-03-24/06.07.2011г. за отдаване под наем на имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас – север”. С Допълнително споразумение №Д-03-16/06.07.2016г. срокът на същия е удължен до 30.09.2016г. С оглед изтичане срока на договора, на основание т.6.22 от същия, имате задължение да премахнете за своя сметка всички преместваеми обекти, принадлежности, табла, знаци и други предмети, намиращи се на територията на плажа. На основание чл.6.5 от договора имате задължение да предадете доброволно предоставения под наем имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас – север” с подписване на приемо-предавателен протокол.

С писмо с изх. № 26-00-778/16.11.2016г на Областния управител на област Бургас и след двукратен телефонен разговор със служител на Областна администрация Бургас сте уведомен, че на 30.11.2016г. следва да предадете доброволно наетия обект, поради изтичане на срока на наемното правоотношение. На 30.11.2016г. в изпълнение на т.6.5 от Договор за наем № Д-03-24/2011г. , за което сте били уведомен по надлежния ред, комисия на Областна администрация Бургас е извършила оглед на предоставения под наем плаж, направила е съответните констатации за неговото състояние и е съставила необходимия приемо-предавателен протокол. Същият е подписан от членовете на комисията в отсъствие на представител на Вашето дружество на място.

След като разгледах фактическата обстановка, взех предвид следното от фактическа и правна страна:

Горепосоченият имот представлява морски плаж „Бургас - север”, разположен в административната територия на община Бургас, област Бургас и е изключителна държавна собственост, съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 452/16.03.1999г. Същият след провеждане на тръжна процедура е предоставен под наем с Договор № Д-03-24-06.07.2011г за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас – север” за срок от 5г на “БУРГАС БИЙЧ” ЕООД. С Допълнително споразумение № Д-03-16/06.07.2016г. срокът на договора е променен и удължен до 30.09.2016г. На 30.11.2016г., датата определена за приемо-предаване на обекта, предмет на наемния договор в присъствието на представители на Областна администрация Бургас е съставен и подписан протокол. Представител на наемателя не се е явил, поради което съставеният протокол се счита за констативен такъв, което от своя страна е основание за откриване на процедура по принудително изземване на имота по реда на чл.80, ал.1 от ЗДС.

Предвид изтичането на срока на наемния договор е безспорно,  че “БУРГАС БИЙЧ” ЕООД държи описания по-горе недвижим имот, без валидно правно основание за това.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за започване на административно производство за принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС на държания от “БУРГАС БИЙЧ ” ЕООД без правно основание, недвижим имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас – север”, разположен в административната територия на община Бургас, област Бургас .

На основание чл. 34 ал. 3 от АПК Ви предоставям възможност в 5-дневен срок от получаване на настоящето уведомление да направите възражения или искания, да изразите становище по събраните доказателства, както и да посочите или представите допълнителни такива.

В случай, че в посочения 5-дневен срок не бъдат събрани доказателства, че имота се държи от Вас на правно основание, ще бъде издадена заповед за изземване на имота в  14-дневен срок от получаване на настоящото уведомление.

Уведомявам Ви, че съгласно чл. 80 ал. 2 от ЗДС заповедта за принудително изземване се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията. В случай, че до издаване на заповедта за принудително изземване предадете доброволно имота, административното производство ще бъде прекратено.

Разполагате с възможност да правите справка по преписката всеки работен ден в гореупоменатия срок.

 

 

 

 

 

 

С уважение,             

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ  /П/

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 24 януари 2017 14:27 горе назад 1581