Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Оповестява за започнала отчуждителна процедура за обект: „Югозападен обход на гр. Карнобат от км 0+000 до км. 9+216,57 в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас”

№ 80-00-481
 
16.11.2016 г.
 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

На основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС,  съвместна Заповед № РД 02-14-615/09.08.2016г./ЗМФ-768/16.08.2016г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх. № 04-00-361/30.08.2016г. от МРРБ, във връзка с влязъл в сила ПУП – парцеларен план, оценителски доклад за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска територия, засегнати от одобрения ПУП – парцеларен план, Решение № КЗЗ-2 от 28.01.2016г. на Комисията за земеделски земи при МЗХ, Областният управител на област Бургас

 

 

                             О Б Я В Я В А :

 

Оповестява за започнала отчуждителна процедура за обект: „Югозападен обход на гр. Карнобат от км 0+000 до км. 9+216,57 в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас” имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на Карнобат, община Карнобат, област Бургас съгласно одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план за обекта.
С Решение № КЗЗ-2 от 28.01.2016г. на Комисията за земеделски земи при Министерството на земеделието и храните е променено предназначението на 33048 кв.м. земеделски земи за държавни и общински нужди.
Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област Бургас, на основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост.
Заповедта ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас               

Добавено : сряда, 16 ноември 2016 14:58 горе назад 1045 pdf