Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Откриване на административно производство по реда на чл.80, ал.1 от ЗДС срещу: „ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

№    26-00-290                                                                                 ПРЕПИС

 

05.05. 2016г.

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА

„ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД

УЛ. „ПЪРВИ МАЙ” №82, ВХ.В, ЕТ.1, АП.1

ГР. СМОЛЯН

 

 

Относно: откриване на административно производство по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост

          УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ЧИРПАНЛИЕВ,

 

В Областна администрация Бургас е постъпило мотивирано искане с вх. № 04-00-145/1/26.04.2016г. от Министъра на туризма за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от „ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 203393176 на  недвижим имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Нестинарка”, община Царево, област Бургас.

За гореописания имот е бил сключен Договор за отдаване под наем № РД-02-28-2/16.04.2015г, който поради неплащане на определената наемна цена за 2016г е прекратен на основание т.6.1.6 от същия. С оглед на едностранното прекратяване на договора, представляваното от вас дружество е уведомено с писмо изх № 26-00-178/24.03.2016г. да предаде доброволно обекта  на 05.04.2016г и да подпише приемо-предавателен протокол. Поради неявяване на представител на дружеството, същото не е извършено.

След като разгледах искането на Министъра на туризма,  взех предвид следното от фактическа и правна страна:

Горепосоченият имот представлява морски плаж „Нестинарка”, разположен в административната територия на община Царево, област Бургас и е изключителна държавна собственост. Същият е предоставен с Договор за наем № РД-02-28-2/16.04.2015Г. на  „ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 203393176, който е прекратен предсрочно поради неплащане на дължимата наемната цена за 2016г. На 05.04.2016г., датата определена за приемо-предаване на обекта, предмет на договора за наем, на морски плаж „Нестинарка” в присъствието на представители на Областна администрация Бургас е съставен протокол. Представител на наемателят не се е явил, поради което съставеният протокол се счита за констативен такъв. Това от своя страна е основание за откриване на процедура по принудително изземване на имота по реда на чл.80 , ал.1 от ЗДС.

Предвид постъпилото искане на министъра на туризма и поради липсата на доброволно предаване на имота  е видно, че „ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 203393176 ползва описания по-горе недвижим имот, без валидно правно основание за това.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за започване на административно производство за принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС на държания от „ГОЛДЪН ХОЛИДЕЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 203393176 без правно основание, недвижим имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Нестинарка”, разположен в административната територия на община Царево, област Бургас .

На основание чл. 34 ал. 3 от АПК Ви предоставям възможност в седемдневен срок от получаване на настоящето уведомление да направите възражения или искания, да изразите становище по събраните доказателства, както и да посочите или представите допълнителни такива.

В случай, че в посочения седемдневен срок не бъдат събрани доказателства, че имота се държи от Вас на правно основание, ще бъде издадена заповед за изземване на имота в 20 дневен срок след изтичане на срока по чл. 34 ал. 3 от АПК.

Уведомявам Ви, че съгласно чл. 80 ал. 2 от ЗДС заповедта за принудително изземване се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията. В случай, че до издаване на заповедта за принудително изземване предадете доброволно имота административното производство ще бъде прекратено.

Разполагате с възможност да правите справка по преписката всеки работен ден в гореупоменатия срок.

 

 

 

 

С уважение,    /п/

  

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

                                                                                       

Добавено : сряда, 01 юни 2016 10:43 горе назад 1534