Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Оповестява за започнала отчуждителна процедура за обект:

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

№ 80-00-2

 

06.01.2016 г.

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

        На основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС,  съвместна Заповед № РД-02-14-1413/ 22.12.2015г. на министъра на регионалното развитие и № ЗМФ-1286/17.12.2015г. на министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх.№ 04-00-471/28.12.2015г. от МРРБ, и влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план,      Областният управител на област Бургас

 

 

                        О Б Я В Я В А :

 

 

  Оповестява за започнала отчуждителна процедура за обект: „Път І-9 „ Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на  „СКАТ” ТВ при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”

Отчуждаването на части от имоти – частна собственост и части от имоти – общинска собственост засягат имоти на територията на гр. Ахелой, община Поморие и с. Равда, община Несебър, област Бургас.

Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област Бургас, на основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост.

Заповедта ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл.61, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ/п/

Областен управител на област Бургас                                                                         

              тц/

Добавено : сряда, 06 януари 2016 15:53 горе назад 1819