Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Откриване на производство по чл.80 от ЗДС

                                                                                                                                   ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 26-00-599

 

06.11. 2014г.

ДО

„ФИН ТЕХ МАШ” АД,

УЛ. „КУКЛЕНСКО ШОСЕ" № 11

РАЙОН ЮЖЕН

ГР. ПЛОВДИВ

ПК 4004

 

 

КОПИЕ ДО:

ДИРЕКТОРА НА „ЮГОИЗТОЧНО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП

УЛ.  „ОРЕШАК" № 15А,

ГР. СЛИВЕН

ПК 8800

 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В Областна администрация Бургас е постъпило мотивирано искане с вх. № 55-00-46/21.10.2014 г. от инж. Пейчо Върбанов – Директор на „Югоизточно държавно предприятие” ДП за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от „ФИН ТЕХ МАШ” АД на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.502.827, държавна, горска територия, с площ от 2 500 кв.м., находящ се в отдел 562, подотдел „е" и „8 в гр. Несебър, област Бургас, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Несебър” на „ЮИДП” ДП - гр. Сливен. Описаният недвижим имот е идентичен с част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.801, съгласно Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 4540/2008 г., с вписани права за управление на Държавна агенция по горите.
В искането се твърди, че гореописаният имот - държавна собственост е ограден и върху него са разположени бунгала - 16 бр. едностайни. 7 бр. тристайни, 1 бр. павилион, и 1 бр., склад, собственост на фирмата - ползвател „ФИН ТЕХ МАШ” АД. Сочи се, че в становище от 02.12.2008г. на Директора на „ДЛС Несебър до ДАГ - София /сега ИАГ/ се съдържа твърдение, че въпросният имот е ползван от фирмата, катопочивен лагер от около 40 години, за което до 08.08.2007 г., като ползвател на конкретния имот, „ФИН ТЕХ МАШ” АД е заплащал годишна наемна цена в размер на 15 475,74 лв., като плащането след тази дата е преустановено.
В цитираното по-горе писмо е изложено, че на 16.02.2008 г., чрез Държавна дивечовъдна станция „Несебър" /сега правоприемник ТП  „ДЛС Несебър"/ до Министъра на  земеделието и горите е подадено  заявление  от „ФИН ТЕХ МАШ” АД /правоприемник на „МТА" ЕАД/, с искане за закупуване на поземленият имот - държавна собственост, като видно от изложеното, прехвърляне на имота не е осъществено.
Твърди се, доказателства за което се прилагат, че през месец февруари 2014 г., е изпратена покана от Директора на ТП „ДЛС Несебър" до ползвателя „ФИН ТЕХ МАШ” АД, гр. Пловдив за сключване на договор и заплащане на наемна цена, с цел уреждане на наемните отношения, получена от последните на 25.02.2014 г. В подкрепа са приложени Покана изх. № 156/06.02.2014 г. и известие за доставяне.
Сочи се, че е извършена теренна проверка от служители на ТП „ДПС Несебър" в района на имот с идентификатор 51500.502.827, при която е установено, че имотът е ограден, и на последните не е предоставен достъп до него, както и че в имота е имало паркирани автомобили, с оглед на което се навежда обосновано предположение, че имота се ползва.
Към молбата са приложени следните документи: Копие от скица № 5579/14.02.2014 г. за ПИ 51500.502.827; АЧДС 4540/2008 г.; скица № 29630/2008г за ПИ 51500.502.801; Съгласуване до СГКК - Бургас; Скица-проект № 48916/2008 г.; Заявление от „ФИН ТЕХ МАШ” АД от 19.02.2004 г. до МЗГ; Схема на разполагане на бунгалата; Удостоверение за собственост от 27.08.2009г. на ПК - Несебър; Извадка от инвентарна книга на „Финтехмаш" АД; Платежно нареждане от 08.08.2007 г. за 15 474,54 лв.; Становище на „Държавно ловно стопанство – Несебър" от 02.12.2008 г.; Покана за доброволно изпълнение изх. 156/06.02.2014 г.; Известие за доставяне за изх. 156/06.02.2014 г.
След като разгледах горепосоченото искане, взех предвид следното от фактическа и правна страна:
Горепосочения имот представлява поземлен имот с идентификатор 51500.502.827, горска територия, с площ от 2 500 кв.м., находящ се в гр. Несебър, област Бургас. Описаният недвижим имот е идентичен с част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.801, целият с площ от 13516 кв.м., актуван с Акт за частна държавна собственост № 4540/2008 г., в управление на Държавна агенция по горите /понастоящем ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ/. С изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, със Заповед № КД-14-02-118/06.02.2009 г. на Началника на СГКК Бургас, е заличен по поземлен имот с идентификатор 51500.502.801, целият с площ от 13516 кв.м. и за него са нанесени два нови ПИ, а именно ПИ с идентификатор 51500.502.827, с площ от 2 500 кв.м. и с идентификатор 51500.502.826, с площ от 11016 кв.м. От изложеното до тук безспорно се установява, че имотът, подробно описан по-горе, предмет на искането, е частна държавна собственост, в управление на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП по силата на чл. 172, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 163, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 от Закона за горите.
От изложеното по-горе, предвид постъпилото мотивирано искане на ръководителя на ведомството, в чието управление е имота и представените с искането доказателства, е видно, че „ФИН ТЕХ МАШ” АД ползва описания по-горе недвижим имот - частна държавна собственост, без валидно правно основание за това.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за започнатото административно производство за принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС на държания от „ФИН ТЕХ МАШ” АД, без правно основание, недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.502.827, горска територия, с площ от 2 500 кв.м., находящ се в гр. Несебър, област Бургас, идентичен с част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.801, целият с площ от 13516 кв.м., актуван с Акт за частна държавна собственост № 4540/06.10.2008 г., утвърден от Областен управител на област Бургас, в управление на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП.
На основание чл. 34 ал. 3 от АПК Ви предоставям възможност в седемдневен срок от получаване на настоящето уведомление да направите възражения или искания, да изразите становище по събраните доказателства, както и да посочите или представите допълнителни такива.
В случай, че в посочения седемдневен срок не бъдат събрани доказателства, че имота се държи от Вас на правно основание, ще бъде издадена заповед за изземване на имота в 20 дневен срок след изтичане на срока по чл. 34 ал. 3 от АПК.
Уведомявам Ви, че съгласно чл. 80 ал. 2 от ЗДС заповедта за принудително изземване се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията. В случай, че до издаване на заповедта за принудително изземване предадете доброволно имота на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП или на териториалното му поделение „Държавно ловно стопанство – Несебър”, административното производство ще бъде прекратено.
Разполагате с възможност да правите справка по преписката всеки работен ден в гореупоменатия срок.
 

 

/п-не се чете/

 

С уважение,   

  

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

                                                                                       

 

Добавено : понеделник, 17 ноември 2014 16:38 горе назад 2461