Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщение за натрупани задължения

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

26-00-423

 

14.07.2014 г.

                                                                                               

 

ДОВЕНЕЛИНА ТОДОРОВА ВЕЛКОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ТИ ДЖИ АЙ – Т.И.” ЕООД

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ” БЛ. № 36, ВХ. 8, ЕТ. 7

ГР. БУРГАС

ПК 8000

 

 

 

             УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА,

 

         С представляваното от Вас дружество е подписано Споразумение № Д-03-11/17.04.2014 г. за разсрочване на задължения за минал период, съгласно което по посочен в споразумението погасителен план сте се задължили да изплатите задълженията си към Областна администрация Бургас.

            Към 30.06.2014 г. неизплатените Ви задължения към Областна администрация Бургас, съгласно договорения погасителен план, ведно с натрупаните лихви към тази дата, са в размер на 1529,67 лв.

            Посоченото задължение, ведно с междувременно начислените нови погасителни вноски и натрупаните лихви за забава, следва да изплатите в едномесечен срок от получаване на настоящото писмо.

            Следва да имате предвид, че при неплащане на посочената по-горе сума в указания срок, ще се пристъпи към принудително събиране на дължимото, ведно със законната лихва и разноските по реда на ГПК, което ще увеличи размера на задължението, тъй като за производство се събират допълнително такси, които ще са за Ваша сметка.

 

 

 

С уважение,

/п – не се чете/

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                         

Областен управител на област Бургас                                                                         

                

Добавено : четвъртък, 04 септември 2014 00:00 горе назад 1876