Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Държавна собственост”

№ 91-31-26
16.11.2012 г.

На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-10-254 / 16.11.2012 г. на Областен управител на област Бургас

 ОБЯВЯВА конкурс за длъжността
„Старши експерт”
в отдел „Държавна собственост”, дирекция „Административен контрол,регионално развитие и държавна собственост”
в Областна администрация гр. Бургас

ИЗИСКВАНИЯ

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

 • лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;
 • висше образование; образователна степен: магистър;
 • професионална област: право;
 • придобита юридическа правоспособност;
 • професионален опит: минимум 1 година или присъден минимум V младши ранг;
 • длъжностно ниво по КДА: 10
 • наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6

Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 330 лв.

Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво:

1150 лв.

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

 • придобит професионален опит в държавната администрация;
 • отлични компютърни умения – MS Word, MS Excel, Outlook Express;
 • работа с правно-информационна система;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
 2. Автобиография
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – по образец;
 4. Копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен, юридическа правоспособност и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
 5. Други документи свързани с изискванията за заемането на длъжността;
 6. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

Добавено : вторник, 20 ноември 2012 00:00 горе назад 2934