Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Държавна собственост”

№  31-00-13
15.05.2012 г.

 На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-10-94 / 15.05.2012 г. на Областен управител на област Бургас

 ОБЯВЯВА конкурс за длъжността

„Старши експерт” в отдел „Държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

в Областна администрация гр. Бургас

   ИЗИСКВАНИЯ:

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-  висше образование; образователна степен: бакалавър;

-  професионална област: публична администрация; връзки с обществеността;

-  професионален опит: минимум 2 години или присъден ІV младши ранг;

-  длъжностно ниво: Б 6

Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: 343 лв.

Максимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: 730 лв.

Максимален размер на индивидуалната месечна основна заплата при първоначално назначаване: 536 лв.

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

-  придобит трудов/служебен стаж в държавната администрация;

-  владеене на английски език;

-  много добри компютърни умения – MS Office, Internet;

Добавено : четвъртък, 17 май 2012 00:00 горе назад 2396