Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел „Правно – нормативно обслужване”, дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

Адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1

№ 31-00-6

16.05.2024г.

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-119/16.05.2024г. на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

„Старши юрисконсулт” вотдел „Правно – нормативно обслужване”,

дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

вОбластна администрация Бургас

 

ИЗИСКВАНИЯ

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: магистър;

-  професионално направление: право;

-  придобита юридическа правоспособност;

-       професионален опит: минимум 1 година и/или минимален ранг IV младши;

-       длъжностно ниво по КДА: 10

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 933 лв. до 1700 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

  Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

  • много добри познания и работа с MS „Office”, Internet, правно информационни системи, необходими за изпълнение на преките задължения;
  • придобит професионален опит в държавната администрация;

       

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

  1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
  2. автобиография
  3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
  4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността-копие от придобитата юридическа правоспособност;
  6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;
  7. документ удостоверяващ или деклариращ идентичността на имената, при несъответствие на същите в представените документи.

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Начин на провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17:30 часа на 31.05.2024г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас: www:bs.government.bg.

 

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-  осъществява процесуално представителство на Областния управител
на област Бургас пред органите на съдебната власт като: изготвя искови молби, жалби, писмени защити, възражения и други искания по граждански и административни дела; извършва справки
по движението на делата; участва в съдебни заседания като пълномощник на Областния
управител и на държавата;

-  подготвя проекти на административни актове, издавани от Областния
управител в рамките на неговата компетентност;

-  подготвя писмени отговори по повод молби и жалби на граждани и
юридически лица;

-  подготвя проекти на заповеди, конкурсни книжа и договори във връзка с
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, тръжни процедури по
реда на Закона за държавната собственост за отдаване  под  наем  и  продажба  на
държавни недвижими имоти и по реда на Закона за държавния служител и Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители;

-  консултира и съгласува сключваните от Областния управител договори
във връзка с управлението и разпореждането с държавната собственост, обществените
поръчки и други гражданскоправни отношения;

-  изразява становища и разработва предложения за решаване на правни
проблеми във връзка с упражняване правомощията на Областния управител;

-  участва в комисии и съвети, подпомагащи дейността на Областния
управител;

-  приема и консултира граждани и представители на юридически лица по
въпроси и преписки, възложени като работа на отдела;

     - да познава и прилага прецизно и в срок предвидените процедури по Закона за достъп до обществена информация;

 

        Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: - Старши експерт „Човешки ресурси”,  тел.: 0886182358.

 

 

 

ПРОФ. Д. Н. МАРИЯ НЕЙКОВА     /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 20 май 2024 13:26 горе назад 129