Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПНО“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Таня Евстатиева

94-00-618/27.03.2024г.

 
      Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за практически изпит на 18.04.2024г. от 09:30ч. в сградата на Областна администрация Бургас в малката зала на 2 ет. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят 10 минути преди началния час за проверка на самоличността като носят документ за самоличност.
 
Комисията взе решение за следните нормативни документи:
 
-          Закон за обществените поръчки
-          Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки
-          Закон за устройство на територията
-          Закон за държавната собственост
-          Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
-          Закон за общинската собственост
-          Закон за собствеността и ползването на земеделски земи
-          Закон за устройството на черноморското крайбрежие
-          Закон за водите
-          Закон за държавния служител
-          Граждански процесуален кодекс
-          Административнопроцесуален кодекс
-          Закон за достъп до обществена информация
-          Закон за собствеността
-          Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия(отм.)
-          Закон за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи Закон за кооперациите
Система за определяне на резултатите
На основание чл. 34, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Протокол на конкурсната комисия за допуснатите и недопуснатите кандидати, конкурсната комисия информира допуснатите до конкурса кандидати за следното:
  1. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят за провеждане на практическия изпит, като носят документ за самоличност.
  2. Конкурсната комисия е подготвила три различни задачи за практическия изпит. След проверка на явилите се кандидати ще бъде дадена възможност на един от кандидатите чрез жребие да изтегли един от вариантите и ще го обяви на останалите кандидати. Определеното време за работа е 120 минути. Кандидатите могат да ползват нормативни актове.
    1. Система за определяне на резултатите:
  • Критериите за оценяване на практическия изпит са:
- вярност/точност на отговора
- пълнота и аргументираност на отговора
- стил и начин на изложение
Всеки критерий се оценява по 5-степенна скала като 1 е най-ниската оценка, а 5 най – високата. За успешно издържал практическия изпит ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка не по ниска от  „4“.
Крайният резултат от писменият изпит се умножава с коефициент на тежест – „4“
  1. С резултата от практическия изпит кандидатите ще се запознаят на 22.04.2024г. от 09:30ч. в малката зала на ет. 2 в Облaстна администрация Бургас, като кандидатите преминали успешно практическия изпит, следва да останат за провеждане на интервю.
  2. Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите залегнали в информацията за длъжността (Приложение №1 към чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС). Всеки член на комисията оценява по 5-степенна скала представянето на всеки кандидат на интервюто и въз основа на отговорите му попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКМДС. За успешно издържали интервюто ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка не по – ниска от „4“.
Крайният резултат от интервюто се умножава с коефициент на тежест – „5“.
  1. Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от проведените изпити, умножени със съответните коефициенти.
 
                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/…………….
                                                                                      /Милена Кирова-Маринова/
 
08.04.2024 г.

Добавено : понеделник, 08 април 2024 17:17 горе назад 210