Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

 В ОТДЕЛ ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

/СЪГЛАСНО ОБЯВЛЕНИЕ № 31-00-3/15.03.2024г.  

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

І. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Силвия Иванова Чалъкова

94-00-527/19.03.2024г.

Жанета Георгиева Кюлюмова

94-00-581/25.03.2024г.

Таня Руменова Евстатиева

94-00-617/27.03.2024г.

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 12.04.2024 г. от 09:30ч. в сградата на Областна администрация Бургас в малката зала на 2 ет. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят 10 минути преди началния час за проверка на самоличността като носят документ за самоличност.

 

 

Комисията взе решение за следните нормативни документи:

 

-          Закон за държавната собственост

-          Закон за местното самоуправление и местната администрация

-          Закон за администрацията

-          Закон за собствеността

-          Закон за общинската собственост

-          Закон за устройство на територията

-          Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

-          Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

-          Закон за кадастъра и имотния регистър

-          Административнопроцесуален кодекс

-          Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

 

 

Система за определяне на резултатите

Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта всеки с  16 затворени въпроса. Към всеки въпрос ще бъдат изброени три възможни отговора, от които само един е верен. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максимален брой точки - 16.

При резултат до 5 точки – оценката е „2“, при резултат от 6 до 9 точки – оценката е „3“. Диапазонът от 10 точки до 13 точки се приравнява на оценка „4“, а от 14 точки до 16 точки се приравнява на оценка „5“.

Тестът се счита за издържан при минимален резултат от 10 точки и кандидатът се допуска до интервю.

След проверката на самоличността на явилите се кандидати ще бъде дадена възможност на един от кандидатите чрез жребие да изтегли един от вариантите и ще го обяви на останалите  кандидати. Продължителността за решаване на теста е 60 минути след получаване на теста и официалното обявяване на началото. За целта всеки кандидат ще получи екземпляр от теста.

-          Крайният резултат от решаването на теста се умножава с коефициент на тежест „4“.

С резултата от теста кандидатите ще се запознаят на 15.04.2024 г. от 15:30 ч. в малката зала на ет. 2 в Облaстна администрация Бургас.

Издържалите теста кандидати следва да останат за провеждане на интервю.

Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители). Комисията е формулирала въпросите, които ще се задават на интервюто. Те са едни и същи за всеки кандидат и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е „4“.

Крайният резултат от интервюто се умножава с коефициент на тежест „5“.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултата на теста, умножен с коефициент – 4 и резултата от интервюто, умножен с коефициент – 5.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/………….

 /Милена Кирова-Маринова/

 

29.03.2024 г.

Добавено : сряда, 03 април 2024 12:22 горе назад 327