Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Обявление за конкурс - Старши експерт в отдел „Териториално устройство и държавна собственост“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас

 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

№ 31-00-3

15.03.2024г.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-63/15.03.2024г. на Областен управител на област Бургас

ОБЯВЯВА

 

конкурс за длъжността

„Старши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост“,
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
в Областна администрация Бургас

 

ИЗИСКВАНИЯ

 

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

 • лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;
 • висше образование; образователна степен: магистър;
 • професионално направление - право;
 • придобита юридическа правоспособност.
 • професионален опит: минимум 1 година и/или присъден минимум IV младши ранг;
 • длъжностно ниво по КДА: 10
 • наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

 • много добри познания и работа с MS Word, MS Excel, Outlook Express, работа с правно-информационна система;
  • придобит професионален опит в държавната администрация;

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 933 лв. до 1700 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.                                            

                                                                                            1

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 1. писмено заявление за участие в конкурса - по образец;
 2. автобиография
  1. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - по образец;
  2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  3. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;
  4. други документи свързани с изискванията за заемането на длъжността - копие от придобита юридическа правоспособност;
  5. документ удостоверяващ или деклариращ              идентичността   на имената, при

несъответствие на същите в представените документи.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Начин на провеждане на конкурса - решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и интервю.

Документите следва да бъдат подадени в срок до 17:30 часа на 27.03.2024г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас: www:bs.government.bg.

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-       Извършва необходимите действия по съставяне на актове за публична или частна държавна собственост за имоти, в управление на областен управител или с предоставени права на управление на други ведомства;

-       Отразява промени в обстоятелствата, касаещи управлението и разпореждането с имотите върху съставените актове за държавна собственост;

-       Отразява данните за имотите - държавна собственост в електронната система “Регистър имоти” и извършва необходимите технически дейности по актовите книги, досиетата и регистрите на имотите - държавна собственост;

-       Извършва процедури по отписване от актовите книги и регистрите на имоти, които са престанали да бъдат държавна собственост или неправилно са актувани като такива;

-       Проучва и докладва в комисия разпределените от прекия ръководител преписки, свързани с управлението и разпореждането с имотите - държавна собственост, като отговаря за окомплектоването на преписките и следи сроковете за валидност на документите. Подготвя кореспонденция и проекти на заповеди и договори в съответствие с приетите от комисията решения;

-       Участва в комисии и работни групи, подпомагащи дейността на областния управител на област Бургас;

-       Подготвя тръжни процедури и договори за отдаване под наем или за разпореждане с имоти - държавна собственост. Подготвя кореспонденция с наемателите по въпроси, касаещи договорите за наем, а при необходимост и анекси към сключените договори;

-     При необходимост актуализира наемната цена по договорите за наем съобразно коефициента на инфлация за предходната година по данни от НСИ, както и в случаи на влезли в сила нормативни промени;

-     Подготвя предложения до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и комплектова необходимата документация във връзка с процедури за приватизационна продажба на имоти - държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лева;

-     Декларира в службите „МДТ” имотите в управление на областен управител на област Бургас и при необходимост заявява и получава удостоверения за данъчни оценки;

-     Извършва административно обслужване на граждани и юридически лица - кореспонденция;

-     Подпомага взимането на решения на по-високи нива, като съдейства на ръководните длъжности в разработването на основните проблеми, свързани с набирането, анализирането и систематизирането на информация за тях;

-     Участва в комисии и работни групи за извършване на огледи и проверки относно състоянието и ползването на имотите - държавна собственост;

-     Извършва юридически консултации на другите служители в отдел „ТУДС”;

-     Изпълнява и други дейности, възложени от прекия ръководител или другите ръководители по йерархията.

Работни места - 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Старши експерт „Човешки ресурси”, тел.: 0886182358.

 

ПЛАМЕН ЯНЕВ /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 15 март 2024 15:27 горе назад 154