Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в итдел „КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

/СЪГЛАСНО ОБЯВЛЕНИЕ № 31-00-14/.2023 Г./

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Даниела Василева

94-00-2146/25.09.2023 г.

 

      Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за тест на 23.10.2023 г. от 09:00 ч. в сградата на Областна администрация Бургас в малката зала на 2 ет. Допуснатия до участие в конкурса кандидат следва да се яви 10 минути преди началния час за проверка на самоличността като носи документ за самоличност.

 

Комисията взе решение за следните нормативни документи:

 

  1. Закон за администрацията
  2. Закон за социалните услуги
  3. Закон за местното самоуправление и местната администрация
  4. Закон за лечебните заведения
  5. Закон за държавния служител
  6. Закон за предучилищното и училищното образование
  7. Наредба за планиране на социалните услуги
  8. Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет

Система за определяне на резултатите

Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта всеки с  20 затворени въпроса. Към всеки въпрос ще бъдат изброени четири възможни отговора, от които само един е верен. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максимален брой точки - 20.

При резултат до 6 точки – оценката е „2“, при резултат от 7 до 14 точки – оценката е „3“. Диапазонът от 15 точки до 17 точки се приравнява на оценка „4“, а от 18 точки до 20 точки се приравнява на оценка „5“.

 Тестът се счита за издържан при минимален резултат от 15 точки и кандидатът се допуска до интервю.

След проверката на самоличността на явилия се кандидат ще бъде дадена възможност чрез жребие да изтегли един от вариантите. Продължителността за решаване на теста е 60

 

минути след получаване на теста и официалното обявяване на началото. За целта кандидата ще получи екземпляр от теста.

Крайният резултат от решаването на теста се умножава с коефициент на тежест „4“.

С резултата от теста кандидатът ще се запознае на 25.10.2023 г.  от 14:00 ч. в малката зала на ет. 2 в Облaстна администрация Бургас.

При резултат над минималния кандидата следва да остане за провеждане на интервю.

Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители). Комисията е формулирала въпросите, които ще се задават на интервюто, като имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е „4“.

Крайният резултат от интервюто се умножава с коефициент на тежест „5“.

Окончателният резултат е сбор от резултата на теста, умножен с коефициент – 4 и резултата от интервюто, умножен с коефициент – 5.

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/…………….

                                                                                      /Милена Кирова-Маринова/

Дата: 03.10.2023 г.

Добавено : понеделник, 09 октомври 2023 10:58 горе назад 228