Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост“,

 

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

Адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1

№ 31-00-14

03.10.2023г.

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-270/03.10.2023г. на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

„Главен експерт” вотдел „Териториално устройство и държавна собственост“,

дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

вОбластна администрация Бургас

 

ИЗИСКВАНИЯ

 

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: бакалавър;

-  област на висшето образование – технически науки с професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия“ и специалност “Строителство на сгради и съоръжения (промишлено и гражданско строителство)“, „Геотехническо инженерство“, „Хидромелиоративно строителство“, „Хидротехническо строителство“, „Водоснабдяване и канализация“, „Урбанизъм“, „Пътно строителство“.

-       професионален опит: минимум  2 години и/или присъден минимум IV младши ранг;

-       длъжностно ниво по КДА: 9

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 5

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 780 лв. до 2450 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

  Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

  • много добри познания и работа с MS „Office”, Internet, Outlook Express;
    • придобит професионален опит в държавната администрация;

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

  1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
  2. автобиография
  3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – по образец;
  4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  5. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;
  6. документ удостоверяващ или деклариращ идентичността на имената, при несъответствие на същите в представените документи.

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и интервю.

Документите следва да бъдат подадени в срок до 17:30 часа на 16.10.2023г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail: oab.delovodstvo@gmail.com, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас: www:bs.government.bg.

 

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-       Извършва огледи и изразява становища относно местоположението, състоянието и устройствения статут на поземлени имоти, сгради и други обекти – държавна собственост;

-       Заявява административни услуги пред Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас – издаване на скици, схеми, скици-проекти, схеми-проекти, удостоверения за имоти – държавна собственост и др. вкл. Получава издадените официални документи;

-       При необходимост от изменение на действащите подробни устройствени планове относно имоти – държавна собственост, изразява становища и подготвя искания за именение;

-       Извършва действия по съставяне на актове за публична и частна държавна собственост  и отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост;

-       Отразява данните за имотите – държавна собственост в регистрите по закона за държавната собственост и ППЗДС;

-       Осъществява процедури по отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, неправилно актувани като държавна собственост, и имоти, основанието за актуване на които е отпаднало;

-       Извършва заверки върху молби-декларации по обстоятелствена проверка в законоустановените срокове;

-       Приема и консултира граждани и юридически лица по повод постъпили техни преписки;

-       Подготвя отговори по молби, жалби и запитвания на граждани и юридически лица, свързани с прилагането на ЗДС, ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ и др. специални закони;

-       Изготвя кореспонденция, участва в комисии и извършва експертни и технически действия по управление и разпореждане с имоти държавна собственост;

-       Изразява становища и извършва необходимите експертни и технически действия в процедурите за одобряване на подробни устройствени планове, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти, които съгласно разпоредбите на ЗУТ са от компетентността на областния управител;

-       Участва като представител на областния управител в междуведомствени комисии и експертни съвети по ЗКИР, ЗУТ, ЗСПЗЗ, ЗООС и ЗЗТи др. и осъществява взаимодействие с компетентните специализирани администрации;

-       Извършва необходимите действия в производствата по принудително отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост за държавни нужди и подготвя заповеди за отчуждаване;

-       Оказва съдействие и консултира служителите в администрацията по въпроси и казуси, свързани с кадастъра, устройството на територията и строителството;

-       Подпомага вземането на решения на по-високи нива, като съдейства на ръководните длъжности в набирането, анализирането и систематизирането на информация за поставени проблеми;

-       Съставя актове за установяване на нарушения по чл. 24, 25, 27, 28, 29, чл. 30, ал. 1 и 2 и чл. 31 от ЗУЧК в случаите по чл. 7, ал. 6 от ЗУЧК;

-       Съставя актове за установяване на нарушения по чл. 23 и 24в от ЗУЧК в случай, че министърът на туризма е сезиран за извършването им и не е започнало административнонаказателно производство по реда на чл. 32, ал. 4 от ЗУЧК;

-       Съставя актове за установяване на нарушения по чл. 31 от ЗУЧК, извършени на неохраняем морски плаж или на морски плаж за природосъобразен туризъм;

-       Съставяне на актове за установяване на нарушения по чл. 83, чл. 84 от Закона за държавната собственост;

-       Разработва експертни анализи и оценки, изготвя становища, предоставя методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на администрацията, изготвя експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на Областния управител.

-       Съдействие за повишаване квалификацията на служителите и подобряване организацията на работата на общинските администрации за своевременното и законосъобразното обслужване на гражданите;

 

        Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Старши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/89-41-54.

 

 

 

 

ПЛАМЕН ЯНЕВ   /п/

Областен управител на област Бургас

 

 

 

 

 

Добавено : вторник, 03 октомври 2023 16:17 горе назад 215