Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Kонкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Координация и административен контрол”

 

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

№ 31-00-12

20.09.2023г.

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-252/20.09.2023 г.  на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

Старши експерт в отдел „Координация и административен контрол”,  

дирекция „Административeн контрол, регионално развитие и държавна собственост”  

вОбластна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

            Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

 • лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;
  • висше образование - образователна степен: бакалавър;
  • професионално направление – стопанско управление;
  • професионален опит: минимум 1 година и/или присъден минимум IV младши ранг (съгласно постановление на Министерски съвет № 230 от 01.08.2022 г., обнародвано в държавен вестник бр. 62 от 05.08.2022 г.);
   • длъжностно ниво по КДА: 10;
   • наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6;
   • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

 • висше образование - образователна степен: магистър;
 • професионална квалификация: стопанско управление;
 • много добри познания и работа с офис пакет Microsoft Office, Internet;
 • придобит професионален опит в държавната администрация.

 

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 780 лв. до 1700 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.    

      

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

 1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
 2. автобиография;
 3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
 4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
 5. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;
 6. документ удостоверяващ или деклариращ идентичността на имената, при несъответствие на същите в представените документи.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и интервю.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено от кандидата лице в срок до 17:30 часа на 02.10.2023 г. вкл. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail:  oab.delovodstvo@gmail.com, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bs.government.bg.

 

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 

Събира информация от общините и регионалните структури на държавната власт във връзка с Областната стратегия за интегриране на ромите и изготвя годишен доклад за предходната година, който се изпраща в НССЕИВ;

Изпълнява ролята на секретар на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси(ОССЕИВ) като организира заседанията им;

Изпълнява функциите на Областен координатор по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете в област Бургас. Събира информация от Общините и регионалните структури на държавната власт във връзка с равнопоставеността на мъжете и жените  и изготвя годишен доклад за предходната година който изпраща в МТСП;

Изпълнява задачи свързани с планиране на социалните услуги на областно ниво.

Изпълнява ролята на секретар на Областния съвет за младежта. Събира и обобщава информация от общините във връзка с изпълнене на Областната стратегия за младежта, изготвя и изпраща Областния доклад в ММС.

Изпълнява ролята на секретар на ОКБДП, събира информация от членовете на комисията във връзка с изготвяне на справки, изготвя областна-план програма и годишен доклад които изпраща в ДАБДП;

Осигурява техническо обслужване по дейността на Областния Координационен механизъм за деинституционализация на деца.

Технически организира и планира осъществяването на контакти с държавни органи, ведомства, представителства, административни структури на територията на областта и в страната, организации, представители на юридически лица и граждани;

Приема и предава документи за съгласуване и подпис от Заместник областните управители, организира и насочва придвижването на документите за изпълнение в съответствие с поставените резолюции;

Изготвя и актуализира графика за срещи и участия на Заместник областните управители и съдейства за своевременното им изпълнение;

Подготвя приема на граждани по лични въпроси при Заместник областните управители, а след това следи и координира с отдела движението на постъпилите заявления, жалби и др. входящи писма по изложените проблеми във връзка с изпълнението на резолюциите по тях;

Организира разглеждането на искания за ползването на залите на Областна администрация Бургас за нуждите на ведомства и обществени организации и изготвя график за ползването им;

Разработва документи, касаещи вътрешния документооборот и организацията по административното обслужване;

 

 

             

              Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Старши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/894-154.

 

 

 

 

ПЛАМЕН ЯНЕВ   /п/

Областен управител на област Бургас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавено : сряда, 20 септември 2023 14:27 горе назад 257