Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността главен счетоводител в отдел "АФСД"

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНИ-ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ”

/СЪГЛАСНО ОБЯВЛЕНИЕ № 31-00-10/14.08.2023Г./

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Катрин Василева

94-00-1885/24.08.2023 г.

Цветомира Стоянова

94-00-1895/25.08.2023 г.

 

 Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 11.09.2023 г. от 09:00 ч. в сградата на Областна администрация Бургас в малката зала на 2 ет. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят 10 минути преди началния час за проверка на самоличността като носят документ за самоличност.

 

Комисията взе решение за следните нормативни документи:

 

 1. Закон за счетоводството
 2. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 3. Закон за публичните финанси
 4. Закон за държавния служител
 5. Закон за данък върху добавената стойност
 6. Закон за корпоративното подоходно облагане
 7. Закон за администрацията
 8. Закон за държавната собственост
 9. Закон за местни данъци и такси
 10. Национални счетоводни стандарти в публичния сектор
 11. Устройствен правилник на областните администрации
 12. Кодекс за поведение на държавните служители

 

Система за определяне на резултатите

Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта всеки с  20 затворени въпроса. Към всеки въпрос ще бъдат изброени три възможни отговора, от които само един е верен. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максимален брой точки - 20.

При резултат до 6 точки – оценката е „2“, при резултат от 7 до 14 точки – оценката е „3“. Диапазонът от 15 точки до 17 точки се приравнява на оценка „4“, а от 18 точки до 20 точки се приравнява на оценка „5“.

 Тестът се счита за издържан при минимален резултат от 15 точки и кандидатът се допуска до интервю.

След проверката на самоличността на явилите се кандидати ще бъде дадена възможност на един от кандидатите чрез жребие да изтегли един от вариантите и ще го обяви на останалите  кандидати. Продължителността за решаване на теста е 60 минути след получаване на теста и официалното обявяване на началото. За целта всеки кандидат ще получи екземпляр от теста.

Крайният резултат от решаването на теста се умножава с коефициент на тежест „4“.

С резултата от теста кандидатите ще се запознаят на 12.09.2023 г.  от 14:00ч. в малката зала на ет. 2 в Облaстна администрация Бургас.

Издържалите теста кандидати следва да останат за провеждане на интервю.

Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители). Комисията е формулирала въпросите, които ще се задават на интервюто. Те са едни и същи за всеки кандидат и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е „4“.

Крайният резултат от интервюто се умножава с коефициент на тежест „5“.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултата на теста, умножен с коефициент – 4 и резултата от интервюто, умножен с коефициент – 5.

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/……………….

                                                                                      /Милена Кирова-Маринова/

Добавено : петък, 01 септември 2023 14:26 горе назад 263