Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността старши експерт в отдел„КАК“, дирекция „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „KAK“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

/СЪГЛАСНО ОБЯВЛЕНИЕ № 31-00-8/04.07.2023 Г./

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР

Магдалена Атанасова-Чакърова

94-00-1494/10.07.2023 г.

Мирела Павлова

94-00-1501/10.07.2023 г.

Александър Агов

94-00-1527/13.07.2023 г.

Доротея Добрева

94-00-1547/14.07.2023 г.

 

      Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 31.07.2023 г. от 09:00 ч. в сградата на Областна администрация Бургас в малката зала на 2 ет. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят 10 минути преди началния час за проверка на самоличността като носят документ за самоличност.

 

Комисията взе решение за следните нормативни документи:

 

 1. Закон за администрацията
 2. Закон за гражданската регистрация
 3. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 4. Закон за нормативните актове
 5. Закон за държавния служител
 6. Закон за административно-териториалното устройство на Република България
 7. Закон за общинската собственост
 8. Закон за устройство на територията
 9. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие
 10. Закон за местни данъци и такси
 11. Устройствен правилник на областните администрации
 12. Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията
 13. Административнопроцесуален кодекс

Система за определяне на резултатите

Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта всеки с  20 затворени въпроса. Към всеки въпрос ще бъдат изброени четири възможни отговора, от които само един е верен. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максимален брой точки - 20.

При резултат до 6 точки – оценката е „2“, при резултат от 7 до 14 точки – оценката е „3“. Диапазонът от 15 точки до 17 точки се приравнява на оценка „4“, а от 18 точки до 20 точки се приравнява на оценка „5“.

 Тестът се счита за издържан при минимален резултат от 15 точки и кандидатът се допуска до интервю.

След проверката на самоличността на явилите се кандидати ще бъде дадена възможност на един от кандидатите чрез жребие да изтегли един от вариантите и ще го обяви на останалите  кандидати. Продължителността за решаване на теста е 60 минути след получаване на теста и официалното обявяване на началото. За целта всеки кандидат ще получи екземпляр от теста.

Крайният резултат от решаването на теста се умножава с коефициент на тежест „4“.

С резултата от теста кандидатите ще се запознаят на 02.08.2023 г.  от 14:00 ч. в малката зала на ет. 2 в Облaстна администрация Бургас.

Издържалите теста кандидати следва да останат за провеждане на интервю.

Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители). Комисията е формулирала въпросите, които ще се задават на интервюто. Те са едни и същи за всеки кандидат и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е „4“.

Крайният резултат от интервюто се умножава с коефициент на тежест „5“.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултата на теста, умножен с коефициент – 4 и резултата от интервюто, умножен с коефициент – 5.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/п/…………….

                                                                                      /Милена Кирова-Маринова/

Дата: 20.07.2023 г.

Добавено : петък, 21 юли 2023 10:14 горе назад 175