Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Kонкурс за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас

 

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

Адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1

№ 31-00-6

10.05.2023г.

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-140/10.05.2023г. на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

„Старши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас

 

ИЗИСКВАНИЯ

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: бакалавър;

-  област на висшето образование – хуманитарни науки с професионално направление “Журналистика“ или „Обществени комуникации и информационни науки“;

-       професионален опит: минимум  1 година и/или присъден минимум IV младши ранг;

-       длъжностно ниво по КДА: 10

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г..

Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 780 лв.

Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 1700 лв.

  Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

 • много добри познания и работа с MS „Office”, Internet, Outlook Express;
  • придобит професионален опит в държавната администрация;

       

                                       

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

 1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
 2. автобиография
 3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – по образец;
 4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
 5. други документи свързани с изискванията за заемането на длъжността
 6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;
 7. документ удостоверяващ или деклариращ идентичността на имената, при несъответствие на същите в представените документи.

 

      ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и интервю.
Документите следва да бъдат подадени в срок до 17:30 часа на 23.05.2023г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail: oab.delovodstvo@gmail.com, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас: www:bs.government.bg.

 

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • Осъществява комуникация и взаимодействие със служители в държавната администрация, граждани, представители на юридически лица  и др. във връзка с координация по изпълнение на програми и проекти, както и във връзка с осъществяване правомощията на Областния управител;
 • Участва в организацията на дейността, провеждането на заседания и медийното отразяване на работата на Областния съвет за развитие - Бургас; 
 • Съдейства при организиране и провеждане на заседания на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район. Осъществява координация между Областния съвет за развитие и Регионалния съвет за развитие;
 • Изготвя становища, коментари и др. във връзка с участието на Областна администрация  Бургас в процеса на разработване на съвместни европейски политики, декларации, стратегии и др.;
 • Подготвя документи във връзка с установяване и поддържане на съществуващите контакти на Областна администрация Бургас с международен характер;
 • Осъществява официалните и работни контакти на Областния управител с акредитираните в Република България дипломатически мисии, консулски представителства, мисиите на международните организации, както и на българските в чужбина;
 • Оказва съдействие на дирекция „Държавен протокол” към Министерство на външните работи при организирането на посещения и церемонии на територията на област Бургас и осигурява необходимите условия за провеждането им в съответствие с нормативно определените правомощия на Областния управител;

 

 

 • Изготвя благодарствени и поздравителни адреси, отличия и грамоти по повод празници, юбилейни годишнини и постижения в областта на науката, спорта и културата;
 • Участва в дейностите по опазване на културно-историческото наследство и други дейности в областта на културата и образованието и социалните дейности;
 • Координира дейността на кметовете на общини и оказва съдействие по проблемите на културата, опазване на културно-историческото наследство и изповеданията;
 • Изготвя отговори по постъпили писмени заявления, жалби, сигнали на граждани в следните области: култура и образование, здравеопазване, социални дейности, етнически и демографски въпроси, след като изготви писмо до компетентните институции, с оглед проверка на твърденията, съдържащи се в заявлението, жалбата, сигнала и обобщи получената информация;
 • Участва в комисии и съвети на областно ниво, определени със заповед на областния управител:
 • Технически секретар на постоянната Областна комисия по заетост към Областния съвет за развитие;

 

        Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Старши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/89-41-54.

 

 

 

 

ПРОФ. Д. Н. МАРИЯ НЕЙКОВА     /П/

Областен управител на област Бургас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавено : четвъртък, 11 май 2023 11:21 горе назад 158