Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Прекратяване конкурсната процедура за длъжността Главен експерт „Информационна сигурност и компютърни технологии”

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№  РД-10- 72

 

Бургас, 28.02.2023 год.

На основание  чл. 10 от Закона за държавния служител, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД-10-47/13.02.2023г. на Областен управител на област Бургас за обявяване на конкурс за длъжността „Главен експерт ИС и КТ“ вдирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” вОбластна администрация Бургас,

ЗАПОВЯДВАМ:

ПРЕКРАТЯВАМ конкурсната процедура за длъжността Главен експерт „Информационна сигурност и компютърни технологии” вдирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” вОбластна администрация Бургас, поради липса на постъпили заявления на кандидати за участие в конкурса.

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на следните служители: Милена Кирова-Маринова – Директор на дирекция „АПОФУС“, Николай Славов – Главен експерт „ИСКТ“, Стела Кючукова – Старши експерт „Човешки ресурси”,  Петя Камбурова – Старши специалист и Венцислава Кинчева – Старши специалист за сведение и изпълнение.

 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

 

ПРОФ. Д. Н. МАРИЯ НЕЙКОВА /п/

Областен управител на област Бургас  

Добавено : сряда, 01 март 2023 15:56 горе назад 294