Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Обявление за конкурс - Главен експерт „Информационна сигурност и компютърни технологии” в дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

№ 31-00-2

13.02.2023г.

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10- 47 / 13.02.2023г. на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

Главен експерт „Информационна сигурност и компютърни технологии” в дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

            Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: бакалавър;

-  професионална област: информатика и компютри, компютърни системи и технологии, информационни системи, информационни технологии, софтуерно инжинерство, компютърни науки;

-       професионален опит: минимум  2 години и/или присъден минимален ранг IV младши;

-       длъжностно ниво по КДА: 9

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 5

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

  • · много добри познания и работа с офис пакет Microsoft Office, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на сървърни операционни системи - Windows Server, инсталиране на локални, мрежови принтери и други периферни устройства, администриране на TCP/IP мрежи и услуги, LAN/WAN устройства, извършване на техническа поддръжка на наличния хардуер, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на мейл сървър, добри познания по HTML, администриране на бази данни и архивиране;
    • придобит професионален опит в държавната администрация;

 

 

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г..

-       Минимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 780 лв.

-       Максимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 2450 лв.

          

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

  1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
  2. автобиография
  3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
  4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
  6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;
  7. документ удостоверяващ или деклариращ идентичността на имената, при несъответствие на същите в представените документи.

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30 часа на 27.02.2023 г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail: press.oaburgas@gmail.com, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bs.government.bg.

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

- ръководи дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на администрацията, в съответствие с нормативната уредба, политиките и целите за мрежова и информационна сигурност; следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за информационна сигурност и управление на риска в администрацията; ръководи периодичните оценки на рисковете за информационната сигурност и спазването на приетите политики и процедури;

- участва в изготвянето на политиките, целите, процедурите и метриката за оценка на информационната сигурност;

- изготвя доклади за състоянието на информационната сигурност в администрацията и ги представя на Областния управител на област Бургас; отговаря за изготвянето и публикуването на ежегодните отчети за изпълнение на целите и задачите от Областна администрация Бургас;

- актуализира списъка от заплахи и потенциални рискове за съответната администрация;

- изготвя доклади и анализи за настъпили инциденти, засягащи мрежовата и информационната сигурност, и предлага действия за компенсиране на последствията и предотвратяване на други подобни инциденти;

- следи новостите за заплахи за сигурността, отчитайки наличния в администрацията софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер (patches);

- разработва и предлага иновативни решения и архитектури за подобряване на информационната сигурност на съответната администрация;

- следи за появата на нови вируси и зловреден код, спам, атаки и взема адекватни мерки;

- организира тестове за проникване, разкрива слабите места в мрежата и предлага мерки за подобряване на мрежовата и информационната сигурност;

- технически поддържа компютърната мрежа /сървър, станции, периферия и окабеляване/;

- техническо обслужване на правно информационна система, програма за документооборота, информационна система за обслужване на документи за публична/ частна държавна собственост, Mail Server и Proxy Server и друг софтуер ползван от администрацията;

- публикува необходимата информация в интернет страницата на Областна администрация Бургас, съгласно Правилата за провеждане на информационната политика в Областна администрация Бургас; поддържа информационно и текущо актуализира по структура и съдържание интернет страницата на Областна администрация Бургас;

- поддържа профила на купувача и изпраща документи в Регистъра на обществените поръчки, като ги публикува в профила на купувача, след предоставянето им от съответните длъжностни лица;

-попълва данни, като вписва и актуализира необходимата информация  в Интегрираната информационна система на държавната администрация ( ИИСДА ); своевременно вписва информация в Регистъра на информационните ресурси; работа в системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление“;

- да отговаря за мрежовата и информационната сигурност

- осигурява автоматизираното създаване на резервни копия на всички база данни и електронни документи всеки ден по реда на Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в Областна администрация Бургас.

 

 

Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Стела Кючукова – Младши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/894-154 и 056/894-122.

 

 

 

 

Проф. д. н. МАРИЯ НЕЙКОВА / п /

Областен управител на област Бургас

 

 

 

 

 

 

Добавено : понеделник, 13 февруари 2023 15:37 горе назад 344