Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Обявление за конкурс - Старши експерт в отдел „Административни и финансово-стопански дейности ”, дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

№ 31-00-24

23.11.2022 г.

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-324/23.11.2022г.  на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

Старши експерт в отдел „Административни и финансово-стопански дейности ”,дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” вОбластна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

            Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: бакалавър;

-  професионална област: счетоводство и контрол, икономика;

-       професионален опит: минимум  1 година и/или присъден минимален ранг IV младши;

-       длъжностно ниво по КДА: 10

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

  • · много добри познания и работа с офис пакет Microsoft Office, Internet, CIELA и др.
  • · много добри практически умения за работа със счетоводен продукт AJURL5 и специализиран софтуер SAP;
    • придобит професионален опит в държавната администрация;

 

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г..

-       Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво:

710 лв.

-       Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 1700 лв.

         

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

  1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
  2. автобиография
  3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
  4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
  6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17:30 часа на 05.12.2022г. вкл. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail:  governor@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bs.government.bg.

 

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 Проверява, комплектова и осчетоводява документи по счетоводни сметки на Областна администрация Бургас, определени от Главния експерт в отдел „АФСД”;

 Изготвя при необходимост справки, доклади, отчети, анализи и прогнози, разработва предложения за решения, свързани с работата на отдела;

 Разпечатва записаните в счетоводния програмен продукт счетоводни операции и класифицира по съответните регистри, за които отговаря;

След приключване на месеца извършва равнение на оборотите на параграфите с тези на съответните счетоводни сметки;

Организира даване на мнение по заявките за поемане на задължения и исканията за извършване на разход;

Класифицира документите от предварителния контрол;

Участва при провеждането на периодичните инвентаризации на активи и пасиви в Областна администрация - Бургас;

При извършване на вътрешен и външен одит в счетоводството на Областна администрация - Бургас изготвя необходимите справки и разчети, съобразно изискванията;

                  Участва в семинари, конференции и курсове за обучение;

Изпълнява и други дейности, възложени от прекия ръководител.

             

             

              Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Стела Кючукова – Младши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/894-154.

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д. Н. МАРИЯ НЕЙКОВА   /п/

Областен управител на област Бургас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавено : сряда, 23 ноември 2022 14:58 горе назад 262