Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен секретар

СПИСЪК

На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен секретар“ на Областна администрация Бургас обявен със Заповед № РД-10-278/18.10.2022 г. на областен управител на област Бургас,

 

I. Таблица за преценка на представените документи

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
 • писмено заявление за участие в конкурса - по образец;
 • автобиография;
 • декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - по образец;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в РБ образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистъра за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
 • копие от удостоверение за юридическа правоспособност, за кандидати с юридическо образование;
 • копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания;
 • копие от документите за придобит професионален опит - 5 години на длъжност с ръководни функции: документи за трудов стаж, служебен стаж осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина;
 • доказателства за придобит ранг на държавен служител, минимум I младши (ако е придобит такъв).
 • Декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС(примерен образец).

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • образование: висше с образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • професионален опит: 5 години на ръководна длъжност и/или придобит ранг I младши ако има такъв.

 

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:
 • компютърна грамотност - MS Office, Internet, работа с нормативна база данни;
  • добри познания за структурата и механизмите за управление в Република България;
  • умения - лидерски, стратегически, ориентация към резултата;
  • придобит професионален опит в държавната администрация;
  • висше образование с професионално направление право и/или икономика.
  • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Членовете на комисията разгледаха постъпилите документи на кандидатите за конкурсната длъжност, при което се установи следното:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представен и ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Георги Иванов Шопов

Да

Да

Няма

2.

Десислава Милкова Дойчева

Да

Да

Няма

3.

Валентин Георгиев Люцканов

Да

Да

Няма

4.

Неделчо Рачев Рачев

Да

Да

Няма

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а)      Допуска до конкурс следните кандидати:


Име, презиме и фамилия

1.

Георги Иванов Шопов

2.

Десислава Милкова Дойчева

3.

Валентин Георгиев Люцканов

4.

Неделчо Рачев Рачев

 

Посочените допуснати кандидати трябва да представят концепция за стратегическо управление на тема: „Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на Областна администрация Бургас. Проблеми и предизвикателства“ в срок до 16,30 ч. на 28.11.2022 г. в деловодството на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.

Препоръчителен обем на концепцията - до 10 стандартни машинописни страници

б)      Не се допускат до конкурса следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

III.     Конкурсната комисия реши критериите за преценка на концепцията, резултатите от защитата на концепцията за стратегическо управление на тема: „Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на Областна администрация Бургас. Проблеми и предизвикателства“ и от интервюто, да са следните:

       1. Препоръчителен обем на концепцията - до 10 стандартни машинописни страници.
       2. Критериите за преценка на концепцията са:
 • съответствие с темата на концепцията;
 • систематизираност и логическа последователност на изложението;
 • познаване на нормативната уредба и на спецификата на дейността на администрацията;
 • приложимост на концепцията за разпределение на функциите в администрацията с приложимата нормативна уредба;
 • аргументиране на направените предложения и езикова култура.
       3. Всеки член на конкурсната комисия се запознава с писмената концепция на кандидата и я оценява по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
       4. Ако концепцията е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от „4“, кандидатът се допуска до защита на концепцията.
       5. Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на конкурсната комисия.
       6. Общият резултат на кандидата е сбор от оценките на концепцията и на
защитата на концепцията.
       7. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал
успешно и е допуснат до интервю е най-малко 8.
       8. Коефициентът, с който се умножава резултатът е „3“.
       9. Комисията предварително формулира въпроси, които ще бъдат зададени на кандидатът, ако бъде допуснат до интервю.
       10. Резултатът от интервюто ще се формира като средноаритметична оценка от оценките на всеки един от членовете на комисията. Всяка оценка на член от комисията е средно аритметична от оценките по различните критерии, използвани в интервюто.
       11. Минималният резултат, при който се счита, че интервюто е преминато успешно е 4.
       12. Коефициентът, с който се умножава резултатът от интервюто е „5“.
       13. Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултата от концепцията и защита на концепцията, умножен по коефициент „3“ и от резултата от интервюто, умножен по коефициент „5“.
 

Допуснатите до защита на концепцията кандидати следва да се явят на 01.12.2022 г. в 11,00 ч. в администрацията на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 1, фоайето на служебен вход. В същия ден ще се проведе интервюто с успешно преминалите защита на концепцията кандидати.

 

 

 

Председател:

/п/

/Иво Цонков/

Добавено : сряда, 16 ноември 2022 10:04 горе назад 492