Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Обявление за конкурс - Главен секретар

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

№ 31-00-18

26.10.2022г.

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-278/18.10.2022г.  на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

Главен секретар наОбластна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

            Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       вид правоотношение: служебно;

-       висше образование; образователна степен: магистър;

-       професионално направление: право, икономика;

-  професионален опит: минимум  5 години на длъжност с ръководни функции  и/или присъден минимум I младши ранг;

-  ранг на държавен служител: I младши;

-       длъжностно ниво по КДА: 4

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Ръководно ниво 4А

-  Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

● компютърна грамотност – MS Office, Internet, работа с нормативна база данни;

● добри познания за структурата и механизмите за управление в Република България;

● умения – лидерски, стратегически, ориентация към резултата;

● придобит професионален опит в държавната администрация;

 

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г..

-       Минимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 850 лв.

-       Максимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 2900 лв.

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

Защита на концепция за стратегическо управление на тема:

„Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на Областна администрация Бургас. Проблеми и предизвикателства“ и интервю.

         

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

 1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
 2. автобиография;
 3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – по образец;
 4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в РБ образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистъра за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
  1. копие от удостоверение за юридическа правоспособност, за кандидати с юридическо образование;
  2. копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност или отразена в приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни знания;
  3. копие от документите за придобит професионален опит – 5 години на длъжност с ръководни функции: документи за трудов стаж, служебен стаж осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина;
  4. доказателства за придобит ранг на държавен служител, минимум I младши (ако е придобит такъв).
  5. Декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС(примерен образец).

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Документите следва да бъдат представени лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 17, ал. 5 от НПКПМДС)в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър“ № 1 или по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща: governor@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларациите по чл.17, ал.3, т.1 и  почл. 18, ал. 1от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за представяне на документите е 14 дневен от публикуване на обявлението в интернет - до 17:30ч на 09.11.2022г.

                Служителите в деловодството предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност на кандидатите при подаването на документите и ги запознават, удостоверено с подпис на кандидата, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. В случай, че кандидатите подадат документи по електронна поща, длъжностна характеристика и декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – по образец, ще получат по заявената от тях електронна поща;

Съгласно чл. 18, ал. 2 от НПКПМДС, с входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за провеждане на конкурса не се регистрират.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bs.government.bg.

На основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсът се обявява в Административния регистър, на интернет страницата на Областна администрация Бургас web: www.bs.government.bg, в специализиран сайт или портал за търсене на работаи на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас.

 

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

              - ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на Областния управител;  

- утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;

- организира обучения във връзка с повишаване на професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;

- участва в разработването на вътрешните актове на администрацията и съгласува проекти на документи – заповеди, писма, становища и др.;

- осъществява общ контрол по управление на имотите и вещите държавна собственост, предоставени за нуждите на Областна администрация Бургас;

- утвърждава вътрешни правила за организация за административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;

- контролира спазването на сроковете при осъществяване на административното обслужване на физически и юридически лица;

- утвърждава въведените данни и публикува отчета на Областна администрация Бургас в интернет базираната Система за самооценка на административното обслужване  (ССАО );

- участва в международни и национални програми и проекти, свързани с въпросите на административното обслужване на регионално ниво;

- прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата в Областна администрация - Бургас;

- организира и координира взаимодействието на администрацията с  администрацията на Министерския съвет;

- изготвя ежегоден доклад за дейността на Областна администрация Бургас до Министерския съвет;

- изготвя ежегоден доклад за състоянието на Областна администрация Бургас до Главния секретар на Министерския съвет;

- контролира навременното протичане на процеса на оценяване на служителите в администрация Бургас;

- председателства съставите на комисии при провеждането на конкурси за заемане на свободна длъжност в администрацията;

- ръководи Дисциплинарния съвет на Областна администрация Бургас;

- осъществява контрол по изпълнение на задълженията за вписване в Електронния регистър за направените препоръки от външни и вътрешни одитори и предписания/указания на контролните органи и за спазването на сроковете за изпълнението им;

- предоставя необходимата информация и документи, изискани от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с постъпил сигнал, извън случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущесво ( ЗПКОНПИ );

- когато са налице данни, че лице, заемащо публична длъжност, е нарушило разпоредба на ЗПКОНПИ следва незабавно да изпрати сигнал до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество заедно със заверени копия от документите, относими към сигнала;

- осъществява контрол за изпълнение на задълженията по чл. 36 - 39 от ЗПКОНПИ, като при неизпълнение на същите изпраща сигнал до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, за издаване на наказателно постановление по реда на чл. 177, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ.

- осъществява контрол за изпълнение на задълженията за вписване и актуализиране на данни, в т. ч. постъпили сигнали и искания в Регистъра на декларациите;

- председател на комисия във връзка със събиране и разглеждане на оферти на обяви за изпълнение на обществени поръчки при условията на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки;

- извършва контролна проверка на пълнотата, точността и обхвата на исканата информация и да утвърждава Годишния отчетен доклад за състоянието на администрацията и Самооценката на административното обслужване, като носи отговорност за достоверността на въведената информация;

- контролира въвеждането и актуализацията на информацията за административната структура, конкурсите, режимите и услуги в Административния регистър;

- осъществява координацията и контрола на служителите, определени да вписват и актуализират данни в Интегрираната информационна система на държавната администрация

( ИИСДА );

- осъществява пряк контрол по отношение на пълнотата, достоверността, актуалността и срочността на въвежданата информация в ИИСДА;

- изпълнява и други задачи, възложени от Областния управител;

- да опазва служебната и държавна тайна, съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

 

             

              Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Стела Кючукова – Младши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/894-154.

 

 

 

ПРОФ. Д. Н. МАРИЯ НЕЙКОВА  /П/

Областен управител на област Бургас

 

 

 

сжк/

Добавено : сряда, 26 октомври 2022 15:04 горе назад 337