Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Обявление за конкурс - Главен експерт в отдел „Координация и административен контрол”, дирекция „Административeн контрол, регионално развитие и държавна собственост”

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

№ 31-00-16

10.10.2022г.

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-270/10.10.2022  на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

Главен експерт в отдел „Координация и административен контрол”,  дирекция „Административeн контрол, регионално развитие и държавна собственост”  вОбластна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

            Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

 • лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;
  • висше образование - образователна степен: бакалавър;
  • област на висшето образование: хуманитарни науки;
  • професионален опит: минимум  2 години и присъден минимум IV младши ранг;
  • длъжностно ниво по КДА: 9
  • наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 5
  • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

 • висше образование - образователна степен: магистър;
 • професионална квалификация: PR, реклама
 • много добри познания и работа с офис пакет Microsoft Office, Internet и др.;
 • препоръчително е владеене на чужд език;
 • придобит професионален опит в държавната администрация.

 

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г..

-       Минимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 730 лв.

-       Максимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 2450 лв.

         

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

 1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
 2. автобиография
 3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
 4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
 5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
 6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и интервю.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено от кандидата лице в срок до 17:30 часа на 21.10.2022г. вкл. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail:  governor@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bs.government.bg.

 

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

          Технически организира и планира осъществяването на контакти с държавни органи, ведомства, дипломатически мисии и представителства, административни структури на територията на областта и в страната, организации, представители на юридически лица и граждани;

          Отговаря за представянето по подходящ начин на решенията на Областния управител в процеса на неговата работа, в т.ч. и управленски решения с обществена значимост, и довеждането им до знанието на обществеността;

Редовно и детайлно да информира обществеността чрез медиите за действията на Областния управител на област Бургас в решаването на важни за региона въпроси;     

Да осигурява бърза и точна информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на Областния управител;

Планира, координира изявите и осъществява отразяването на връзките на Областния управител и Заместник областните управители на област Бургас със средствата за масова информация;

Уведомява членовете на политическия кабинет за предстоящи пресконференции и интервюта; 

Предоставя навременна и подробна информация на Областния управител на област Бургас за хода на важните актуални събития;

Подготвя и предоставя пресинформации за публикуване в интернет страницата на Областна администрация - Бургас;

Подготвя и разпространява прессъобщения, свързани с работата на Областна администрация - Бургас;

Преглежда националния и регионален печат и докладва на Областния управител на област Бургас за коментарите, отнасящи се до важни въпроси;

Информира Областния управител и Заместник областните управители на област Бургас за тенденциите в отразяването на дейността на Областна администрация - Бургас в медиите;

Консултира ръководния екип за евентуалните отзиви от техни решения, отнасящи се до значими проблеми в региона;

Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;

Да познава отлично медиите, с които работи;

Да разработва медийна стратегия на Областна администрация - Бургас;

Подготвя и организира провеждането на редовни брифинги по актуални въпроси;

Организира пресконференции и интервюта след съгласуване на темата и участниците с политическия кабинет;

Координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;

Участва в семинари, срещи и дискусии по медийна политика.

                       

             

              Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Стела Кючукова – Младши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/894-154.

 

 

 

 

ПРОФ. Д. Н. МАРИЯ НЕЙКОВА /п/

Областен управител на област Бургас

 

 

 

 

 

 

 

сжк/

Добавено : понеделник, 10 октомври 2022 15:54 горе назад 359