Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед за прекратяване на конкурс

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

З А П О В Е Д

 №  РД-10- 262

 Бургас,  29.09.2022 год.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и поради установени неотстраними технически несъответствия в процедурата на конкурс за длъжността „Главен секретар“  на Областна администрация – Бургас,  обективирани в писмо с вх. №31-00-14/1/27.09.2022 г.

                                                                                                                                                  ЗАПОВЯДВАМ:

 ОТМЕНЯМ Заповед № РД-10-236/01.09.2022г. за обявяване на конкурс за длъжността „Главен секретар” на Областна администрация – Бургас.

  1. ПРЕКРАТЯВАМ обявената конкурсна процедура за длъжността „Главен секретар“ на Областна администрация – Бургас.
  2. Настоящата заповед да се обяви по надлежния ред в Административния регистър, в специализирания сайт/портал за търсене на работа, на интернет страницата на Областна администрация - Бургас www.bs.government.bgинаинформационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация – Бургас.

Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати в 3-дневен срок от издаването ù в Министерския съвет.

Копие от заповедта да се връчи на: проф. д. Георги Иванов Шопов – ръководител на секция към Института за икономически изследвания и преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ – член на конкурсната комисия, и на Чавдар Стоянов Христов – вицепрезидент на Конфедерацията на независимите кандидати в България, председател на Постоянен консултативен комитет по Правна закрила на труда и КТД – член на конкурсната комисия.

Копие от заповедта да се връчи на следните служители: Милена Кирова-Маринова – Директор на дирекция „АПОФУС“ и и.д. Главен секретар, Нейка Новакова – Директор на дирекция „АКРРДС”, Пламена Апостолова – Главен експерт, Стела Кючукова – Младши експерт „Човешки ресурси”, Деница Бошнакова - Старши специалист, Бояна Сандъкчиева – Старши специалист и Дария Моновска – Старши специалист за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се връчи на лицата, подали заявление за участие в конкурса.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.


ПРОФ. Д. Н. МАРИЯ НЕЙКОВА  /п/

Областен управител на област Бургас

        Добавено : четвъртък, 29 септември 2022 15:29 горе назад 428