Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел „Правно – нормативно обслужване”, дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Бургас

№ 31-00-8

18.05.2022г.

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-121/17.05.2022г. на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

„Старши юрисконсулт” вотдел „Правно – нормативно обслужване”,

дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

вОбластна администрация Бургас

 

ИЗИСКВАНИЯ

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: магистър;

-  професионално направление: право;

-  придобита юридическа правоспособност;

-       професионален опит: минимум 1 година;

-       минимален ранг V младши;

-       длъжностно ниво по КДА: 10

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г..

Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 710 лв.

Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 1700 лв.

  Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

  • много добри познания и работа с MS „Office”, Internet, правно информационни системи, необходими за изпълнение на преките задължения;
  • придобит професионален опит в държавната администрация;

 

       

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

  1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
  2. автобиография
  3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
  4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността-копие от придобитата юридическа правоспособност;
  6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Начин на провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17:30 часа на 01.06.2022г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail:  governor@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас: bs.government.bg.

 

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-           осъществява процесуално представителство на Областния управител на област Бургас пред органите на съдебната власт като:  изготвя искови молби, жалби, писмени защити, възражения и други искания по граждански и административни дела; извършва справки по движението на делата; участва в съдебни заседания като пълномощник на Областния управител на област Бургас и държавата;

-           подготвя проекти на административни актове, издавани от Областния управител на област Бургас в рамките на неговата компетентност;

-           подготвя писмени отговори по повод молби и жалби на граждани и юридически лица;

-           подготвя проекти на заповеди, конкурсни книжа и договори във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, тръжни процедури по реда на Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Закона за държавния служител;

-           консултира и съгласува сключваните от Областния управител на област Бургас договори във връзка с управлението и разпореждането с държавна собственост, обществените поръчки и други гражданскоправни отношения;

-           изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми във връзка с упражняване правомощията на Областния управителна област Бургас;

-           участва в комисии и съвети, подпомагащи дейността на Областния управител на област Бургас;

-           приема и консултира граждани и представители на юридически лица по въпроси и преписки, възложени като работа на отдела;

-           да познава и прилага прецизно и в срок предвидените процедури по Закона за достъп до обществена информация.

 

        Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Стела Кючукова – Младши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/89-41-22.

 

 

СТОЙКО ТАНКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 18 май 2022 15:42 горе назад 437