Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Kонкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Административни и финансово-стопански дейности ”,дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Бургас

№ 31-00-4

13.04.2022 г.

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-86/12.04.2022г.  на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

Главен експерт в отдел „Административни и финансово-стопански дейности ”,дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” вОбластна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

            Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: бакалавър;

-  професионална област: счетоводство и контрол, икономика;

-       професионален опит: минимум  2 години и присъден минимален ранг IV младши;

-       длъжностно ниво по КДА: 9

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 5

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

  • · много добри познания и работа с офис пакет Microsoft Office
  • · мнного добри практически умения за работа със счетоводен продукт AJURL5 и специализиран софтуер SAP;
    • придобит професионален опит в държавната администрация;

 

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г..

-       Минимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 730 лв.

-       Максимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 2450 лв.

         

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

  1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
  2. автобиография
  3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
  4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
  6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30 часа на 26.04.2022г. вкл. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail:  governor@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bs.government.bg.

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

            Изготвя проекти на заповеди във връзка с организацията на работа в отдел „АФСД”;

            Комплектова и своевременно изпраща справки, отчети и други по искане на Министерския съвет  или други контролни органи, след изискване на информация от служители в отдела или от други отдели при необходимост;

 Участва в комисии по управление и разпореждане с имоти;

             Участва в комисия по провеждане на търгове за продажби на недвижими имоти;

              Осъществява предварителен контрол с оглед:

   - спазване на изискванията за своевременно счетоводно начисляване на наеми и лихви;

- актуализиране на счетоводната информация по начисляване на променените цени на наеми и обезщетения за ползване на имотите, като установява осчетоводени ли са промените;

Обезпечава системата на двойния подпис, като лице, пряко отговорно за счетоводните записвания;

Съставя месечните и тримесечни отчети за касовото изпълнение;

Съдейства при провеждането на одити и ревизии в счетоводството на Областна администрация Бургас;

Изготвя доклади за откриване на процедура за провеждане на обществени поръчки;

Изготвя докладни записки за икономиите на средства за работни заплати;

            Докладва и комплектова цялата преписка за начисляване на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите;

            Отговаря и комплектова преписките за задължителните застраховки на имуществото на     Областна администрация Бургас;

            Изготвя заповеди за извършване на преоценки на активите на Областна администрация Бургас;

Участва в провежданите инвентаризации на активите в Областна администрация Бургас;

            Предоставя информация за ръководството по отношение на размера на разходите и приходите от бюджетната и стопанската дейности;

            Осигурява необходимите финансови средства за функциониране на дейностите в Областна администрация Бургас;

            Съставя месечно разпределение на средствата от бюджетната сметка на Областна администрация Бургас, прогнозите за бюджетни разходи, проектобюджет и бюджетни прогнози;

Участва в управлението на проекти, когато е определено със заповед;

             

             

              Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Стела Кючукова – Младши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/894-122.

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЙКО ТАНКОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : сряда, 13 април 2022 15:31 горе назад 468