Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Система за определяне на резултатите във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт „Човешки ресурси“

Система за определяне на резултатите

във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт „Човешки ресурси“ в отдел „Административни финансово-стопански дейнности“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Бургас

 

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС) конкурсната комисия уведомява допуснатите кандидати до тест за системата за определяне на резултатите:

 • § Конкурсната комисия е подготвила три различни варианта за теста. Към всеки въпрос ще бъдат изброени четири възможни отговора, от които само един е верения отговор. След проверка на явилите се кандидати ще бъде дадена възможност на един от кaндидатите чрез жребие да изтегли един от вариантите и ще го обяви на останалите кандидати;
  • Определеното време за работа е 90 минути;
  • Броят на въпросите в теста е 20;
  • Типът на въпросите е затворен с възможен само един верен отговор;
  • Всеки верен отговор носи 1 точка;
  • Максимален брой точки, който може да се получи от теста е 20;
  • § При резултат до 6 точки – оценката е „2“, при резултат от 7 до 14 точки – оценката е „3“. Диапазонът от 15 точки до 17 точки се приравнява на оценка „4“, а от 18 точки до 20 точки се приравнява на оценка „5“.
  • Тестът се счита за издържан при минимален резултат от 15 точки и кандидатът се допуска до интервю;
  • § При интервюто всеки член на комисията оценява представянето на всеки кандидат по определените компетентности въз основа на отговорите му по 5-степенна скала /като най-ниската степен е 1, а най-високата степен е 5/ и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Индивидуалният резултат от интервюто е средно аритметично от оценките на членовете на комисията;
   • Интервюто е издържано при минимален резултат „4“;
   • § Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултата на теста, умножен с коефициент – 4 и резултата от интервюто, умножен с коефициент – 5.

Добавено : четвъртък, 16 септември 2021 11:59 горе назад 495