Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт “Информационна сигурност и компютърни технологии“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Бургас.

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Протокол на конкурсната комисия за допуснатите и недопуснатите кандидати, конкурсната комисия информира допуснатите до конкурса кандидати за следното:

1.      Тестът за установяване на професионални знания и умения ще се проведе  на 24.08.2021г. от 09:30 часа в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, в малката зала на втория етаж. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят 15 минути преди началния час за проверка на самоличността като носят документ за самоличност и предпазна маска. Конкурсът ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта всеки с  24 затворени въпроса. Към всеки въпрос ще бъдат изброени четири възможни отговора, от които само с един е верения отговор. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максимален брой точки - 24. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 16 точки. След проверката на самоличността на явилите се кандидати ще бъде дадена възможност на един от кандидатите чрез жребие да изтегли един от вариантите и ще го обяви на останалите  кандидати. Продължителността за решаване на теста е 90 минути след получаване на теста и официалното обявяване на началото. За целта всеки кандидат ще получи екземпляр от теста.

Крайният резултат от решаването на теста се умножава с коефициент на тежест „4“.

С резултата от теста кандидатите ще се запознаят на 24.08.2021г.  от 13:00 ч. в стая № 16 на ет. 2 в Облaстна администрация Бургас. Издържалите теста кандидати следва да останат за провеждане на интервю.

Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители). Комисията е формулирала въпросите, които ще се задават на интервюто. Те са едни и същи за всеки кандидат и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е „4“.

Крайният резултат от интервюто се умножава с коефициент на тежест „5“.

Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от проведенят тест и интервю, умножени със съответните коефициенти.

 2.    Информационни източници за подготовка:

-   Закон за киберсигурност

-   Закон за електронното управление

-   Закон за държавния служител

-   Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

-   Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

-   Устройствен правилник на областните администрации

-   Компютърни и мрежови системи и свързаност

-   Видове протоколи

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……/п/……………….

           ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ

Добавено : понеделник, 09 август 2021 16:10 горе назад 435