Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конкурс за длъжността Младши експерт „Човешки ресурси”

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС

Адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1

 

№ 31-00-20

26.07.2021г.

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-170/26.07.2021 на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

Младши експерт „Човешки ресурси” вотдел „Административни финансово-стопански дейности“, дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” вОбластна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

 

 

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

 • лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;
  • висше образование; образователна степен: бакалавър;
  • професионално направление: социални, икономически, хуманитарни науки;
   • професионален опит: не се изисква или присъден минимум V младши ранг;
   • длъжностно ниво по КДА: 11
   • наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 7
   • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на отдела;
  • Познаване на вътрешното устройство на администрацията;
  • Умения да организира собствената си работа;
  • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
  • Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel.
  • Дигитална компетентност;
  • придобит професионален опит в държавната администрация;

 

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г..

-       Минимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 700 лв.

-       Максимална основна месечна заплата, определена за степен 2 на длъжностното ниво: 1600 лв.

          

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

 1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
 2. автобиография;
 3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
 4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
 5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
 6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и интервю.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30 часа на 09.08.2021 г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail:  governor@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bs.government.bg.

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 - Отговаря за изготвянето на проекти на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, както и за издаването на административни актове по служебни правоотношения;

- Изготвя заповеди за разрешаване ползване на отпуск (платен, неплатен и др.), заповеди  за прекъсване ползването на отпуск;

- Отговаря за издаванeто на трудовите и служебните книжки и вписва нови обстоятелства и поправки в тях;

- Изготвя и подава в срок уведомления по реда на чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда в ТД на НАП гр. Бургас;

- Оформя и съхранява досиетата на служителите в Областна администрация Бургас;

- Изготвя графици за сумирано отчитане на работното време на дежурните „ОСС“;

- Попълва данни, като вписва и актуализира необходимата информация  в Интегрираната информационна система на държавната администрация ( ИИСДА ), като попълва раздел І – Информация за структурата,  раздел ІV - Държавна служба в Годишния доклад за състоянието на администрацията; модул „Административен регистър” - данни за структури и данни за конкурси;

- Отговаря за вписване и актуализиране на данни, в т. ч. постъпили сигнали и искания за установяване на конфликт на интереси в Регистъра на декларациите по чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и за оповестяване на декларираните от служителите обстоятелства в интернет страницата на Областна администрация  Бургас при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни;

- Изготвя основни и допълнителни длъжностни разписания и поименни длъжностни разписания и ги представя за утвърждаване от Областния управител;

- Изготвя докладни записки до Главния секретар на Министерския съвет за командироване в чужбина на Областния управител;

- Изготвя проекти на заповеди за командироване в чужбина на служители в администрацията и на външни експерти с доказан опит и висока квалификация в съответната област;

- Уведомява Института по публична администрация за служителите, постъпили за първи път на държавна служба, както и за назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители;

- Съгласува длъжностните характеристики и подпомага изготвянето на работните планове на служителите в Областна администрация Бургас, участва в разработването на вътрешните правила за заплащането на служителите в администрацията;

- Изготвя годишния план за обучение на служителите в администрацията;

- Изготвя график за приемния ден на Главния секретар;

- Извършва справки, посредством електронен подпис, във връзка със служебно снабдяване на удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения на физически или юридически лица;

 

 

Работни места – 1 брой.

 

         За допълнителна информация на тел. 056/894-122.

 

 

 

Проф. д. н. МАРИЯ НЕЙКОВА

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 27 юли 2021 14:46 горе назад 665