Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Информация във връзка с провеждане до конкурса за длъжността „младши експерт” в отдел „ТУДС“, дирекция „АКРРД ” в Областна администрация Бургас.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Териториално устройство и държавна собственост“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Бургас.

 

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Протокол на конкурсната комисия за допуснатите и недопуснатите кандидати, конкурсната комисия информира допуснатите до конкурса кандидати за следното:

  1. 1.      Тестът за установяване на професионални знания и умения ще се проведе  на 17.11.2020г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, в малката зала на втория етаж. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да носят документ за самоличност и предпазна маска. Конкурсът ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.
  2. 2.      Информационни източници за подготовка:

-          Закон за устройство на територията

-          Закон за държавната собственост

-          Правилник за прилагане на закона за държавната собственост

-          Закон за общинска собственост

-          Закон за собствеността

-          Закон за местното самоуправление и местната администрация

-          Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

-          Закон за устройството на черноморското крайбрежие

-          Закон за защитените територии

-          Закон за водите

-          Закон за горите

-          Закон за кадастъра и имотния регистър

-          Граждански процесуален кодекс

-          Административнопроцесуален кодекс

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  /п/

       ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ

Добавено : вторник, 03 ноември 2020 11:18 горе назад 674