Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конкурс за длъжността „Младши експерт ” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС

Адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1

 

№ 31-00-12

 08.10.2020г.

 

 

 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-196/08.10.2020г. на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

„Младши експертвотдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” вОбластна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

            Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: магистър;

-  професионална област: право;

-  придобита юридическа правоспособност;

-       професионален опит: не се изисква

-       минимален ранг V младши;

-       длъжностно ниво по КДА: 11

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 7

Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 610 лв. Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 1600 лв.

                     Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

  • много добри познания и работа с MS „EXCEL” и MS „WORD”;
  • придобит професионален опит в държавната администрация;

       

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

  1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
  3. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  4. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
  5. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17:30 часа на 20.10.2020 г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bs.government.bg.

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

- Извършва необходимите действия по съставяне на актове за публична или частна държавна собственост за имоти, в управление на областен управител или с предоставени права на управление на други ведомства;

- Отразява промени в обстоятелствата, касаещи управлението и разпореждането с имотите върху съставените актове за държавна собственост;

- Отразява данните за имотите – държавна собственост в електронната система “Регистър имоти” и извършва необходимите технически дейности по актовите книги, досиетата и регистрите на имотите – държавна собственост;

- Извършва процедури по отписване от актовите книги и регистрите на имоти, които са престанали да бъдат държавна собственост или неправилно са актувани като такива;

- Подготвя тръжна документация, заповеди и договори за отдаване под наем на имоти – държавна собственост. Следи за спазване на задълженията на наемателите и на установените в договорите срокове. Подготвя кореспонденция с наемателите по въпроси, касаещи договорите за наем, а при необходимост и анекси към сключените договори;

- При необходимост актуализира наемната цена по договорите за наем съобразно коефициента на инфлация за предходната година по данни от НСИ, както и в случаи на влезли в сила нормативни промени;

- Подготвя тръжна документация, кореспонденция, заповеди и проекти на договори по процедури за продажба, замяна, делба и други разпоредителни действия с имоти – държавна собственост;

- Подготвя предложения, становища, проекти на заповеди и договори по процедури за безвъзмездно предоставяне на имоти – държавна собственост в управление на ведомства и общини;

- Подготвя предложения, становища и договори по процедури за безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост в собственост на общини;

- Подготвя кореспонденция и проекти на заповеди за отчуждаване на имоти на физически и юридически лица за държавни нужди;

- Подготвя предложения до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и комплектова необходимата документация във връзка с процедури за приватизационна продажба на имоти – държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лева;

- Подготвя писмени становища и изразява устни такива по правни въпроси, свързани с процедурите по одобряване  и изменение на общи и подробни устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж по Закона за устройство на територията;

- Подготвя становища, възражения и писма във връзка с процедури по изработване, одобряване и изменение на подробни устройствени планове и кадастрални карти и регистри, засягащи имоти – държавна собственост;

- Проучва и докладва в комисия разпределените от прекия ръководител преписки, свързани с управлението и разпореждането с имотите – държавна собственост, като отговаря за окомплектоването на преписките и следи сроковете за валидност на документите. Подготвя кореспонденция и проекти на заповеди и договори в съответствие с приетите от комисията решения;

- Подготвя писма до компетентните органи на централната изпълнителна власт по правни проблеми, свързани с държавната собственост и устройството на територията, включително предложения и становища относно законодателни промени;

- Извършва административно обслужване на граждани и юридически лица – кореспонденция;

- Участва в комисии и работни групи, подпомагащи дейността на областния управител на област Бургас;

- Подпомага взимането на решения на по-високи нива, като съдейства на ръководните длъжности в разработването на основните проблеми, свързани с набирането, анализирането и систематизирането на информация за тях;

- Извършва юридически консултации на другите служители в отдел „ТУДС”;

- Изпълнява и други дейности, възложени от прекия ръководител или другите ръководители по йерархията.

 

 

 

        Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Стела Кючукова - Специалист „Човешки ресурси”,  тел. 056/89-41-22.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 08 октомври 2020 11:50 горе назад 625