Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Администратовно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Бургас

И Н Ф О Р М А Ц И Я

във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Администратовно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Бургас

 

На основание чл. 34, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) И Протокол на конкурсната комисия за допуснатите и недопуснатите кандидати, конкурсната комисия информира допуснатите до конкурса кандидати за следното:

  1. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят за провеждане на практическия изпит, като носят документ за самоличност и предпазна маска.
  2. Конкурсната комисия е подготвила три различни задачи за практическия изпит. След проверка на явилите се кандидати ще бъде дадена възможност на един от кандидатите чрез жребие да изтегли един от вариантите и ще го обяви на останалите канидати. Определеното време за работа е 120 минути. Кандидатите могат да ползват нормативни актове.
    1. Система за определяне на резултатите:
  • Критериите за оценяване на практическия изпит са:

- вярност/точност на отговора

- пълнота на отговора

- стил и начин на изложение

Всеки критерий се оценява по 5-степенна скала като 1 е най-ниската оценка, а 5 най – високата. За успешно издържал практическия изпит ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка не по ниска от  „4“.

Крайният резултат от писменият изпит се умножава с коефициент на тежест – „4“

  1. С резултата от практическия изпит кандидатите ще се запознаят на 14.07.2020г.  от 09:00 ч. в стая № 16 на ет. 2 в Областна администрация Бургас при специалист „Човешки ресурси“. Кандидатите, преминали успешно практическия изпит, следва да се явят на интервю на 14.07.2020г. от 10:00 ч. в сградата на Областна администрация Бургас.
  2. Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите залегнали в информацията за длъжността (Приложение №1 към чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС). Всеки член на комисията оценява по 5-степенна скала представянето на всеки кандидат на интервюто и въз основа на отговорите му попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКМДС. За успешно издържали интервюто ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка не по – ниска от „4“.

Крайният резултат от интервюто се умножава с коефициент на тежест – „5“.

  1. Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от проведените изпити, умножени със съответните коефициенти.

 

  1. Информационни източници за подготовка:

-          Закон за обществените поръчки

-          Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки

-          Закон за устройство на територията

-          Закон за държавната собственост

-          Правилник за прилагане на закона за държавната собственост

-          Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

-          Закон за устройството на черноморското крайбрежие

-          Закон за водите

-          Закон за държавния служител

-          Кодекс на труда

-          Закон за защита на класифицираната информация

-          Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

-          Граждански процесуален кодекс

-          Административнопроцесуален кодекс

-          Закон за достъп до обществена информация

-          Закон за собствеността

-          Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (отм.)

-          Закон за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи

-          Закон за кооперациите

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  /п/

       ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ

Добавено : вторник, 07 юли 2020 16:50 горе назад 589