Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Kонкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” вОбластна администрация Бургас

№31-00-1

11.03.2019 г.

 

 На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-10-34/11.03.2019 г. на Областен управител на област Бургас,

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

„Старши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” вОбластна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:
-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;
-       висше образование; образователна степен: магистър;
-  професионална област:  Право;
-  придобита юридическа правоспособност;
-       професионален опит: 1 година
-       минимален ранг: V младши;
-       длъжностно ниво по КДА: 10;
-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6
Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 600 лв.
         Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво:
         1700 лв.
  Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:
  • много добри познания и работа с MS „EXCEL” и MS „WORD”;
  • придобит професионален опит в държавната администрация;

       

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

               1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
  1. автобиография
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане
    на конкурсите за държавни служители – по образец;
     4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
               5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
               6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионал-
                   ния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

  Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
Документите следва да бъдат представени в срок до 17.30 часа на 22.03.2019г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org.
Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
-          извършва необходимите действия по съставяне на актове за публична и частна държавна собственост за имоти, в управление на областен управител или с предоставени права на управление на други ведомства;
-          отразява промени в обстоятелствата, касаещи управлението и разпореждането с имотите върху съставените актове за държавна собственост;
-          подготвя тръжна документация, заповеди и договори за отдаване под наем на имоти – държавна собственост. Следи за спазване на задълженията на наемателите и на установените в договорите срокове. Подготвя кореспонденция с наемателите по въпроси, касаещи договорите за наем, а при необходимост и анекси към сключените договори;
-          подготвя тръжна документация, кореспонденция, заповеди и договори по процедури за продажба, замяна, делба и други разпоредителни действия с имоти – държавна собственост;
-          подготвя предложения, становища, проекти на заповеди и договори по процедури за безвъзмездно предоставяне на имоти – държавна собственост в управление на ведомства и общини;
-          подготвя предложения, становища и договори по процедури за безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост в собственост на общини;

     

 Работни места – 1 брой.

 Лице за контакти и допълнителна информация: Зорница Василева - Специалист „Човешки ресурси”,  тел. 056/89-41-22.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ             

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : вторник, 12 март 2019 09:48 горе назад 943