Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед за отмяна на конкурс № РД-10-201/08.11.2017 год.

З А П О В Е Д

 

№  РД-10-201

 

Бургас,08.11.2017 год.

Със заповед РД-10-200/07.11.2017 г. е обявен конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас – 1 щатна бройка. Съгласно чл.10а, ал. 2 от Закона за държания служител обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на съответната администрация, като обявлението трябва да  съдържа всички данни от заповедта за обявяване на конкурса. Във връзка със задълженията за обявяване на конкурса се установи, че поради техническа неизправност в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, при  обявяването не може да се спази минималния десет дневен срок за публикуването му.

Ето защо, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.10а,  от Закона за държания служител поради констатирани несъответствия в оповестяването на обявленията за конкурса

ЗАПОВЯДВАМ:

      ОТМЕНЯМ мояЗаповед № РД-10-200/07.11.2017 г. за обявяване на конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас, като ПРЕКРАТЯВАМ конкурсната процедура.

     Настоящата заповед да се обявяви в един местен ежедневник, на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org и да се отрази в Административния регистър.

    Копие от заповедта да се връчи на следните служители: Милена Кирова – Директор на дирекция „АПОФУС”, Мария Данданова - Главен специалист, Дария Моновска - Главен специалист, Елена Иванова – Главен експерт „Връзки с обществеността“ и Мария Славова - Специалист „Човешки ресурси” за сведение и изпълнение.

 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Валентин Люцканов – Главен секретар на Областна администрация Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ            /П/

Областен управител на област Бургас 

 

Добавено : четвъртък, 09 ноември 2017 13:37 горе назад 1417