Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОБЯВЯВА конкурс за длъжността "Главен специалист "ОМП" и служител по сигурността на информацията" в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Бургас

 

       ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС

Адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1

 

№  31-00-1

09.02.2017 г.

 

На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-10-26 от 08.02.2017 г. на Областен управител на област Бургас,

 

 

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността

 

Главен експерт„ОМП” и служител по сигурността на информацията” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” вОбластна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-       лицето да притежава само българско гражданство, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: магистър;

-       професионална област:  военно дело, национална сигурност, икономика на отбраната;

-       лицето да е получило разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „строго секретно” при условията и реда на глава пета от ЗЗКИ;

-       професионален опит: три години;

-       минимален ранг: IV младши;

-       длъжностно ниво по КДА: 8;

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 4

 

Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 460лв.

Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 1250 лв.

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

  • курсове в областта на сигурността и отбраната;
  • много добри познания и работа с MS „EXCEL” и MS „WORD”;
  • свидетелство за управление на МПС, категория В;
  • придобит професионален опит в държавната администрация;

       

     НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

               1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
               2. автобиография;
               3.
декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗЗКИ – по образец;
               4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и      допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
              5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
              6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;

 

      ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

  Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17.00 часа на 23.02.2017 г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org.

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-          Разработва план за охрана на организационната единица, чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

-          Изготвя годишния план за работа по ОМП;

-          Осъществява процедурата по обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ, в рамките на организационната единица и води регистър на проучените лица;

-          Подготовка и организация на режимно и ограничително снабдяване на населението с основни хранителни и нехранителни стоки;  

-          Планиране, организиране и координиране на дейностите по изграждането и  поддръжката системата за управление във военно време;

-          Координира дейностите по пожарна безопасност, изготвя необходимите документи, следи състоянието на пожароизвестителната система и средствата за пожарогасене, при необходимост организира ремонта и профилактиката им;   

-          Организира и подпомага Областния управител в ръководството и работата на областната комисия „Военни паметници”;

-          Съхранява и води на отчет досиетата на обществените поръчки и пълното им комплектоване, съгласно изискванията на Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в Областна администрация Бургас;

 

 

            Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Кристина Желева - Специалист „Човешки ресурси”,  тел. 056/89-41-22.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ     /п/    

Областен управител на област Бургас

 


Добавено : петък, 10 февруари 2017 09:30 горе назад 4337