Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС

Адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1

 

№  92-00-103

20.09.2016 г.

 

 На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-10-183/20.09.2016 г. на Областен управител на област Бургас,

 

 

ОБЯВЯВА  конкурс за длъжността

 

„Младши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” вОбластна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: магистър;

-  професионална област:  Право;

-  придобита юридическа правоспособност;

-       професионален опит: не се изисква;

-       минимален ранг: V младши;

-       длъжностно ниво по КДА: 11;

-       наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 7

Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 420 лв.

         Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво:

         1100 лв.

  Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

  • много добри познания и работа с MS „EXCEL” и MS „WORD”;
  • придобит професионален опит в държавната администрация;

       

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

1.писмено заявление за участие в конкурса – по образец;

2. автобиография

3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане

    на конкурсите за държавни служители – по образец;

     4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

               5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

               6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионал-

                   ния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

  Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17.00 часа на 04.10.2016 г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org.

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-          подпомага дейността на Областния управител при провеждане държавната политика при устройство на територията, планиране и проектиране,  благоустройството и др.

-          Извършва огледи и изразява становища относно местоположението, границите и устройствения статут на поземлени имоти, сгради и други обекти – държавна собственост;

-          Извършва справки по действащите кадастрални карти и регистри, кадастрални планове и подробни устройствени планове относно имоти – държавна собственост, изразява становища и подготвя искания за тяхното изменение;

-          Извършва действия по съставяне на актове за публична и частна държавна собственост  и отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост;

-          Осъществява процедури по отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, неправилно актувани като държавна собственост, и имоти, основанието за актуване на които е отпаднало;

 

 

        Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Виолета Иванова - Специалист „Човешки ресурси”,  тел. 056/89-41-22.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ           /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 21 септември 2016 08:59 горе назад 2633