Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Възможност за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата”

Възможност за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата”

 

 

Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата” през 2016 г. трябва да отговарят на следните изисквания:

 

  1. 1.      Критерии за кандидатстване

 

А.     Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

►   Да са младежи до 29 ненавършени години до 20.05.2016 г., включително;

►   Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;

►   Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети лица;

►   Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

 

Забележка:

В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

 

Б.     Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 20.05.2016 г.  при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:

►   Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ;

►   Автобиография (Европас формат) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp  (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици);

►   Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОН.

►   Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Забележки:

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.

Комплектът документи се подава в един екземпляр.

 

  1. 2.      Критерии за подбор за дадено работно място

 

Към интервю за започване на работа се насочват кандидатите, които притежават висше образование по специалности, посочени от работодателя, и по специалности в професионалното направление, посочено от работодателя, и отговарят на допълнителните изисквания за владеене на чужд език, компютърна грамотност и др., посочени от работодателя.

Добавено : четвъртък, 05 май 2016 22:19 горе назад 2774