Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конкурс за длъжността: Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас

изх. № 31-00-8

18.04.2016 г.

 

 

 

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и Заповед № РД-10-67/18.04.2016 г. на Областен управител на област Бургас и Председател на Асоциация по ВиК - Бургас,

 

О Б Я В ЯВ А М

Конкурс за длъжността: Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас, със седалище: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1, брой работни места 1, при следните условия:

 

І. Характер и срок на трудовото правоотношение – безсрочно, със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя, при 8 часов работен ден, 5 дни седмично.

 

ІІ. Описание на длъжността: ВиК експертът на Асоциация по ВиК - Бургас

1. следи за точното изпълнение на договора с В и К оператора;

2. следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията в обособената територия;

3. изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз;

4. участва или контролира изработването на регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях;

5. изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.

Размер на основната заплата от 420 лв. до 650 лв.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Центъра за административно обслужване, Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1.

 

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса – тест и събеседване с кандидатите.

 

ІV. Изисквания към кандидатите:

  1. Изисквано образование – висше инженерно образование в областта на В и К;
  2. Професионален опит: не по-малко от 1 година професионален опит в областта на В и К, като с преимущество е професионален опит във ВиК Оператор;
    1. Да притежават необходимите професионални и нравствени качества;
    2. Да познават добре нормативната уредба в областта на В и К сектора и неговото регулиране;
    3. Компютърна грамотност: MS Office, Internet.

 

 

 

 V. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:

1.         Професионална автобиография;

2.         Ксерокопие на Диплома за завършено висше образование;

4.         Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи професионален опит.

5.         Свидетелство за съдимост.

6.         Карта за медицински преглед.

 

VІ. Място и срок на подаване на документите:

Заявленията ще бъдат приемани от 09.00 до 17,30 ч. в Центъра за административно обслужване, Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1.

Срок - един месец от публикуването на обявлението в местния печат.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставяни на таблото в Центъра за административно обслужване и на интернет страницата на Областна администрация Бургас. www.bsregion.org.

 

VII. Процедура: Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на три етапа. В рамките на първия етап комисията разглежда постъпилите заявления като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. Комисията допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата. Във втория етап допуснатите кандидати решават тест, за оценяване на познаването на  нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността. В рамките на третия етап комисията чрез събеседване оценява допуснатите кандидатите чрез поставяне на въпроси, свързани с: оценяване на комуникативна компетентност, професионална компетентност и професионална мотивация за работа във ВиК асоциацията.

 

За допълнителна информация, лицата могат да се обръщат към Димитринка Ганева – Гл. секретар на Асоциация по ВиК – Бургас, на тел. 056/89 41 71.

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ    /п/

Председател на Асоциация по ВиК – Бургас

и Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 21 април 2016 11:50 горе назад 2805