Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Kонкурс за длъжността: Главен секретар на Асоциация по ВиК - Бургас

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и Заповед № РД-10-219/09.10.2015 г. на Областен управител на област Бургас,

 

О Б Я В ЯВ А

конкурс за длъжността: Главен секретар на Асоциация по ВиК - Бургас, със седалище: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1, работни места: 1 бр., при следните условия:

І. Характер и срок на трудовото правоотношение – безсрочно, със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя, при 8 часов работен ден, 5 дни седмично.

ІІ. Описание на длъжността: Главният секретар на Асоциация по ВиК - Бургас

1. осигурява текущата дейност на ВиК асоциацията, както и подготовката и провеждането на заседанията на общото събрание;

2. изготвя протоколи от заседанията на общото събрание;

3. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на асоциацията и на работните групи за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на председателя на асоциацията;

4. създава условия за нормална и ефективна работа на служителите в асоциацията;

5. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване, както и за опазването на служебната тайна;

6. организира материално-техническото снабдяване на асоциацията;

7. приема предложенията и сигналите, подадени по реда на правилника, поддържа регистъра на предложенията и сигналите и организира работата с тях;

8. подготвя процедурите по Закона за обществените поръчки след консултация с финансовия експерт и В и К експерта;

9. подготвя проектите на договори, сключвани от асоциацията, след съгласуване с финансовия експерт и В и К експерта;

10. изготвя правилник за вътрешния трудов ред, щатно разписание и други документи, необходими за спазване на трудовото законодателство;

11. координира взаимодействието с Комисията за енергийно и водно регулиране в процедурите по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите;

12. изготвя проект на годишния отчет за дейността на асоциацията;

13. осъществява процесуално представителство на асоциацията пред органите на съдебната власт след упълномощаване от председателя на асоциацията;

14. изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на асоциацията;

15. изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.

Размер на основната заплата от 380 лв. до 850 лв.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Центъра за административно обслужване, Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса – тест и събеседване с кандидатите.

ІV. Изисквания към кандидатите:

1.         Изисквано образование – висше юридическо образование с образователно – квалификационна степен „Магистър” и придобита юридическа правоспособност;

2.         Професионален опит: не по-малко от 3 години юридически стаж, като с преимущество опит в управление на екипи или опит в предприятия в сферата на енергийното или водно регулиране, опит с предприятия с държавно и/или общинско участие, опит с обществени поръчки и концесионни договори;

3.         Да притежават необходимите професионални и нравствени качества;

4.         Да познават добре нормативната уредба, свързана с дейността, в сферата ВиК услугите, планирането и изграждането на В и К системи и съоръжения, гражданското, трудовото и административното право, в това число и не само Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Гражданския процесуален кодекс, Закон за обществените поръчки, Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки, Административнопроцесуален кодекс и др.

5.         Компютърна грамотност: MS Office, Internet.

6.         Умения за работа с правно–информационни системи - „АПИС”, „СИЕЛА” и др.

V. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:

1.         Професионална автобиография;

2.         Ксерокопие на Диплома за завършено образование;

3.         Ксерокопие от Удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

4.         Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи професионален опит.

5.         Свидетелство за съдимост.

6.         Карта за медицински преглед.

VІ. Място и срок на подаване на документите:

Заявленията ще бъдат приемани от 09.00 до 17,30 ч. в Центъра за административно обслужване, Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1.

Срок - един месец от публикуването на обявлението в местния печат.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставяни на таблото  в Центъра за административно обслужване и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org.

VІІ. Процедура: Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на три етапа. В рамките на първия етап комисията разглежда постъпилите заявления като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. Комисията допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата. Във втория етап допуснатите кандидати решават тест, за оценяване на познаването на  нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността. В рамките на третия етап комисията чрез събеседване оценява допуснатите кандидатите чрез поставяне на въпроси, свързани с: оценяване на комуникативна компетентност, професионална компетентност и професионална мотивация за работа във ВиК асоциацията.

За допълнителна информация, лицата могат да се обръщат към Елица Иванова на тел. 056/894-122.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ      / п /

Председател на Асоциация по ВиК – Бургас и

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 14 октомври 2015 12:09 горе назад 2395 pdf