Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Бургас

 

№  31-00-12

26.08.2015 г.

 

 На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-10-187/26.08.2015 г. на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВАконкурс за длъжността

 

Старши юрисконсулт”вотдел „Правно-нормативно обслужване”,  дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

вОбластна администрация Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: магистър;

-       професионална област: право;

-  придобита юридическа правоспособност;

-  професионален опит:  минимум 1 година или присъден V младши ранг;

-  длъжностно ниво по КДА: 10 

-  наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6

Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 380 лв.

         Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво:

         1150 лв.

  Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

  • много добри познания и работа с MS EXCEL и MS WORD;придобит професионален опит в държавната администрация;
    • работа с правно-информационни системи;

       

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

               1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;

  1. автобиография
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане

    на конкурсите за държавни служители – по образец;

     4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;

               5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

               6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния

                   опит и/или придобитият ранг като държавен служител;

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

  Начин на провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

Документите следва да бъдат представени в срок до 17.00 часа на 09.09.2015 г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация  Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org.

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

- осъществява процесуално представителство на Областния управител по граждански  и административни дела пред съдилищата и други юрисдикции;

            - възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за
обществените поръчки – подготвя проекти на заповеди, конкурсни книжа и договори;

            - изготвя тръжни процедури по реда на Закона за държавната собственост за отдаване  под  наем  и  продажба  на държавни недвижими имоти;

-    административно обслужване на граждани и юридически лица - консултации, кореспонденция, подготовка на проекти на индивидуални административни актове;

          - участва в комисии и съвети, подпомагащи дейността на Областния
управител;

       

         Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Елица Иванова - Старши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/89-41-22.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 28 август 2015 09:55 горе назад 2398 pdf