Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед РД-10-30/10.02.2015 година за отмяна на конкурс

З А П О В Е Д

 

                                                                                                                                                                                                       №  РД-10-30        

 

Бургас, 10.02.2015 год.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и поради нецелесъобразност от провеждане на конкурса в настоящия момент

                                                                                                                                                                                                   ЗАПОВЯДВАМ:

  1. ОТМЕНЯМ мояЗаповед № РД-10-263/26.11.2014 г. за обявяване на конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Координация и административен контрол”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас, като ПРЕКРАТЯВАМ конкурсната процедура.
  2. Настоящата заповед да се обявяви в един местен ежедневник, на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org и да се отрази в Административния регистър.

 

Копие от заповедта да се връчи на следните служители: Севим Неджатиева – Главен секретар, Нейка Новакова – Директор на дирекция „АКРРДС”, Милена Кирова – Директор на дирекция „АПОФУС”, Мария Данданова - Главен специалист, Христина Димитрова - Главен специалист, Пламена Апостолова – Главен експерт и Елица Иванова - Старши експерт „Човешки ресурси” за сведение и изпълнение.

 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Севдалина Турманова – Заместник областен управител на област Бургас.

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас  

Добавено : четвъртък, 12 февруари 2015 10:46 горе назад 2669