Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-255 /11.11.2013 година

З А П О В Е Д

         №  РД-10-255      

  

Бургас,  11.11.2013 год.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и поради нецелесъобразност от провеждане на конкурса в настоящия момент

                                                       ЗАПОВЯДВАМ:

  1. ОТМЕНЯМ мояЗаповед № РД-10-225/17.10.2013 г. за обявяване на конкурс за длъжността „Главен секретар” на Областна администрация – Бургас, като ПРЕКРАТЯВАМ конкурсната процедура.
  2. Настоящата заповед да се обявяви в един местен ежедневник, на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас www.bsregion.org и да се отрази в Административния регистър .

 

Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати в 3-дневен срок от издаването ù в Министерския съвет.

Копие от заповедта да се връчи на следните служители: Нейка Новакова – Директор на дирекция „АКРРДС”, Милена Кирова – Началник на отдел „ПНО”, Мария Данданова - Главен специалист, Христина Димитрова - Главен специалист, Пламена Троева – Старши експерт и Елица Иванова - Старши експерт „Човешки ресурси” за сведение и изпълнение.

 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Евгени Врабчев – Заместник областен управител на област Бургас.

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас 

        

 

 

Добавено : вторник, 12 ноември 2013 00:00 горе назад 2764