Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конкурс за длъжността „Главен секретар” на Областна администрация - Бургас

№ 31-00-26/ 30.10.2013 г.

 

 На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-10-225 /17.10.2013 г. на Областен управител на област Бургас

 

 

ОБЯВЯВА 

конкурс за длъжността

 

„Главен секретар” наОбластна администрация - Бургас

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:

-  лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;

-       висше образование; образователна степен: магистър;

-       професионален опит: минимум 6 години или присъден минимум ­І младши ранг;

-       длъжностно ниво по КДА: 4

-       наименование на длъжностното ниво по КДА:  Ръководно ниво 4А

Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 600 лв.

         Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво:

         2100 лв.

  Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:

-     предпочитана специалност: право или публична администрация;

-      специализации, удостоверения или сертификати, удостоверяващи знания и умения, приложими в държавната администрация

 

       

                                        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

 

               1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;

  1. автобиография
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане

    на конкурсите за държавни служители – по образец;

    

 

     4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

               5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

               6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния

                   опит и/или придобитият ранг като държавен служител;

 

                                                    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

           Начин на провеждане на конкурса – защита на концепция за стратегическо управление на тема „Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на Областна администрация - Бургас” и интервю.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от датата на обявяване на конкурса в деловодството на Областна администрация - Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас www.bsregion.org.

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

         - Осъществява административното ръководство на Областна администрация - Бургас;   

-   Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на Областния управител;  

-  Осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;

-  Осъществява контрол върху документооборота и съхранението на документите;

-  Осъществява контрол върху дейността по административното обслужване на физически и юридически лица, представя предложения за  подобряването на административното обслужване;

 

 

        Работни места – 1 брой.

 

Лице за контакти и допълнителна информация: Елица Иванова - Старши експерт „Човешки ресурси”,  тел. 056/89-41-22.

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 01 ноември 2013 00:00 горе назад 4672